Znaki stop i nakaz zapłaty
Nakaz zapłaty stop

Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem

w E-Sąd/Nakaz Zapłaty
Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem
4.4 (87.62%) 21 votes

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym, w którego treści sąd zasądza od pozwanego na rzecz powoda określoną kwotę do zapłaty. Wydawany jest na posiedzeniu niejawnym jedynie na podstawie treści pozwu i dokumentów do niego załączonych. Jeśli otrzymamy taki nakaz zapłaty z sądu, warto wiedzieć, że nie wszystko jest jeszcze stracone i możemy się skutecznie bronić. Prawo przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, w którym możemy wykazać, iż powód nie ma prawa żądać od nas zapłaty wskazanej w nakazie zapłaty sumy.

Pobierz Wzór – Sprzeciw  Od Nakazu Zapłaty 2018 – wypełniony  (formularz)

docx dl

Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z naszej bezpłatnej analizy

 

 

Czternastodniowy termin

Istnieją jednak pewne obostrzenia w tej kwestii. Po pierwsze, jeśli otrzymamy nakaz zapłaty, to na złożenie sprzeciwu mamy tylko 14 dni od doręczenia nam nakazu lub odebrania go na poczcie. Sprzeciw złożony po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków. Jednak należy pamiętać, iż czternastodniowy termin zostanie zachowany, jeśli przed jego upływem wyślemy sprzeciw na poczcie lub osobiście dostarczymy go do biura podawczego sądu. Istotna jest bowiem data wysyłki, a nie data doręczenia (którą ciężko jest przewidzieć). Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć do tego sądu, z którego otrzymaliśmy nakaz zapłaty.

Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty

Kolejną istotną kwestią jest forma, w jakiej składamy sprzeciw, a złożyć go możemy w formie zwykłego pisma lub na odpowiednio wypełnionym formularzu. Warto wiedzieć, jaką formę musimy zachować. W przypadku, gdy powód dochodzi od nas zapłaty kwoty niższej, niż 20.000,00 złotych, sprzeciw możemy wnieść na formularzu. Nie będzie jednak niewłaściwe, jeśli nawet w przypadku wyższej dochodzonej przez powoda kwoty również złożymy sprzeciw na formularzu. W odwrotnej sytuacji, gdy prawo obliguje nas do złożenia sprzeciwu na formularzu, a złożymy go w formie zwykłego pisma, sąd może odrzucić nasz sprzeciw, nawet jeśli zostanie złożony w terminie. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest przyjęcie pewnej zasady – jeśli złożono przeciwko nam pozew na formularzu i w konsekwencji wydano nakaz zapłaty, nasz sprzeciw też napiszmy na formularzu.

Ile sprzeciwów od nakazu zapłaty należy sporządzić?

Warto też pamiętać o sporządzeniu odpowiedniej ilości sprzeciwów. W przypadku, gdy jesteśmy jedynym pozwanym (pozwanych może być więcej osób niż jedna) i jest jeden powód, składamy jeden egzemplarz dla sądu, a jeden dla drugiej strony. Co do zasady, zawsze sporządzamy taką ilość sprzeciwów od nakazu zapłaty, ile podmiotów występuje łącznie po stronie powodów i pozwanych (pomijając oczywiście nas samych), dodając do tego obowiązkowy egzemplarz oryginału sprzeciwu dla sądu. Wszystkie sprzeciwy należy wysłać razem na adres sądu, z którego pochodzi nakaz zapłaty – to sąd w dalszej kolejności przekaże nasze sprzeciwy pozostałym powodom i pozwanym.

Jak wypełnić sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu?

Kiedy już wiemy, że zachowaliśmy czternastodniowy termin, można zacząć przygotowywać sprzeciw. W załączniku znajduje się przykładowo wypełniony formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty. Poniżej objaśnię, co powinniśmy wpisać w każdej rubryce, aby nasz sprzeciw był zgodny z wymogami formalnymi.

W rubryce 1. należy wskazać, do jakiego sądu kierujemy swój sprzeciw. Podajemy pełną nazwę sądu oraz dokładny adres. Możemy sugerować się tym, jakie dane sądu podane są na nakazie zapłaty.

W rubryce nr 2. trzeba podać sygnaturę akt, którą także znajdziemy na nakazie zapłaty.

Rubryka nr 3 – tutaj wskazujemy dane pozwanych, którzy składają sprzeciw. W rubryce 3.1.1. i 3.2.1. podajemy dane pozwanych. W formularzu mamy miejsce na wskazanie danych tylko dwóch pozwanych. W sytuacji zaś, gdy jest ich więcej, a nie mamy już miejsca na ich wskazanie, dołączamy formularz „DS”, w którym wskazujemy pozostałych pozwanych.

W rubryce 3.1.2. i 3.2.2. podajemy imię i nazwisko pełnomocnika pozwanego, jeśli takowy w sprawie występuje. W tym przypadku zakładamy, że chcą Państwo samodzielnie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, więc te pola przekreślamy.

Niżej, w rubrykach 3.1.3.  i 3.2.3. jest miejsce na adres pozwanego do doręczeń. W tym polu należy wpisać adres, na który chcielibyśmy otrzymywać korespondencję z sądu, o ile będzie to adres inny, niż podany przez nas adres zamieszkania. Jeśli chcemy otrzymywać pisma z sądu na nasz adres zamieszkania, wtedy nie wpisujemy innego adresu i przekreślamy te rubryki. W sytuacji, gdy chcemy wskazać inny adres – np. osoby nam zaufanej lub adres miejsca pracy – wtedy w tych rubrykach wpisujemy stosowny adres.

Rubryka numer 4 odnosi się do wcześniej wspomnianej kwestii, czyli ilości pozwanych. Jeśli w sprzeciwie wskazaliśmy wszystkich pozwanych, musimy przekreślić słowo „nie” (tym samym wskazując, że wskazaliśmy wszystkich pozwanych). W odwrotnej sytuacji przekreślamy „tak” i dołączamy wypełniony formularz „DS”.

W rubryce 5.1. podajemy imię i nazwisko lub nazwę powoda, który żąda zapłaty. W sąsiedniej rubryce 5.2. podajemy imię i nazwisko lub nazwę wszystkich pozwanych.

Rubryka 6. odnosi się do zakresu zaskarżenia nakazu zapłaty, czyli czy kwestionujemy całość żądań powoda, czy tylko jego część, uznając tym samym pozostałe. I tak, jak w przypadku rubryki 4. – przekreślamy ten wers w rubryce 6., z którym się nie zgadzamy.

Rubryka 7. dotyczy zgłaszanych wniosków i zarzutów przez pozwanego. W załączonym wzorze zgłoszonym zarzutem jest przedawnienie roszczenia powoda, lecz w tym miejscu możemy podnieść także inne zarzuty dotyczące kwestii wskazanych w pozwie, z którymi się nie zgadzamy lub które budzą naszą wątpliwość. Poniżej musimy określić, czy składamy powództwo wzajemne oraz czy zgłaszamy inne wnioski, np. o rozpoznanie sprawy również pod naszą nieobecność.

Rubryka 8. dotyczy kosztów postępowania, które w związku z nim ponosimy. Przykładowo może  to dotyczyć wydatków, które ponosimy w związku z dojazdem do innej miejscowości, w której znajduje się sąd.

Rubryka 9. jest bardzo ważna z punktu widzenia strony pozwanej, gdyż właśnie tutaj musimy wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z wydanym nakazem, a także odnieść się do twierdzeń powoda znajdujących się w pozwie i je podważyć. Warto także przedstawić swoje twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Tak naprawdę należy w uzasadnieniu podnieść jak najwięcej na naszą korzyść oraz podważyć wszystko, z czym się nie zgadzamy w pozwie wniesionym przez powoda.

 Rubryki 10.1.1., 10.2.1, 10.3.1. i 10.4.1. dotyczą zgłaszanych przez nas dowodów, które mają stanowić poparcie naszych twierdzeń i zarzutów. Dowód mogą stanowić umowa wiążąca nas z powodem, wystosowane przez niego wezwania do zapłaty, wypowiedzenie umowy, czy inne zaświadczenia – w zależności od okoliczności sprawy. Należy pamiętać, że jeśli nasze twierdzenia nie mają swojego źródła w dowodach przedstawionych przez powoda, warto powołać swoje i wpisać do wyżej wskazanych rubryk, na jaki dowód konkretnie się powołujemy. W rubrykach znajdujących się obok, czyli 10.1.2., 10.2.2., 10..2.3. i 10.2.4. wskazujemy, co chcemy udowodnić poprzez powołanie się na wskazany dowód.

W przypadku, gdy dowodów, na które chcemy się powołać jest więcej, niż cztery, należy wypełnić i dołączyć stosowny formularz „WD” i skreślić słowo „tak”, gdyż nie zdołaliśmy w sprzeciwie zamieścić wszystkich dowodów. W sytuacji zaś, gdy dowodów jest cztery lub mniej, skreślamy słowo „nie”. Może się też tak zdarzyć, że nie powołujemy żadnego dowodu, wtedy wszystkie rubryki od 10.1.1 do 10.4.2. podlegają skreśleniu.

W rubryce numer 12 wskazujemy, jakie dokumenty załączamy do pozwu. Na pewno będzie to co najmniej jeden odpis sprzeciwu od nakazu zapłaty, który sąd dostarczy stronie powodowej. W przypadku, gdy powołaliśmy we wcześniej wspomnianych rubrykach dowody, w rubryce 12 wymieniamy je wszystkie, gdyż ich odpisy muszą zostać załączone do wszystkich egzemplarzy sprzeciwów. Do sądu zaś trafia oryginał sprzeciwu oraz dowodów.

W rubryce 13 należy się podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, zaś w rubryce 14 podajemy datę sporządzenia sprzeciwu.

Nakaz Zapłaty

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie z E-Sąd

Idź na Początek