Tag archive

dług

Przedawnienie długu – o skutkach przedawnienia i nadchodzących zmianach

in Przedawnienie
przedawnienie długu
przedawnienie długu

To, że zaistniało przedawnienie długu nie oznacza, że dług zniknął i przestał stanowić istniejące zobowiązanie. Do Twoich drzwi nadal może zapukać listonosz z pozwem, w którym wierzyciel będzie domagał się zapłaty przedawnionej należności – i rzeczywiście, ma on do tego prawo. Jednak jesteś wtedy na wygranej pozycji i w porę powołując się na przedawnienie długu, unikniesz obowiązku zwrotu dochodzonej sumy.

Przedawnienie długu – dlaczego nie musisz nic płacić?

Dług przedawniony staje się zobowiązaniem naturalnym. Co to oznacza w praktyce? Dług naturalny, to dług który możesz spłacić, ale nie musisz – i nie ma tu zastosowania żaden przymus państwowy. Tym samym zaspokojenie żądań wierzyciela zależy tylko od dobrej woli dłużnika – więc jeśli nie chcesz, nie musisz nic płacić.

Jednak to, że Twój dług się przedawnił, nie gwarantuje Ci spokojnego snu. Wierzyciele, szczególnie fundusze inwestycyjne, bez wahania będą dochodzić zapłaty przedawnionej wierzytelności i oczekiwać, że nie podejmiesz żadnej obrony przed sądem. W szczególności liczą na to, że pokornie zapłacisz żądaną przez nich sumę, bez wspominania o jakimkolwiek przedawnieniu. I faktycznie – ze statystyk wynika, że zaledwie niewielki procent dłużników, przeciwko którym wydany został nakaz zapłaty, podejmuje jakąkolwiek obronę. A przecież zarzut przedawnienia roszczenia jest najprostszą możliwością, jaką możemy się posłużyć w batalii o uwolnienie się ze szponów wierzyciela!

Przedawnienie długu – wyrok lub nakaz zapłaty

„Wyrok z sądu! Nie mam już wyjścia, muszę zapłacić”, „900 zł, przecież to nie majątek…” , „Wolę zapłacić i mieć już spokój …” – zazwyczaj tak dłużnicy argumentują pokorną spłatę długów, które często są przedawnione. A przecież wystarczy, że podniesiesz, że dług jest przedawniony, a Sąd oddali powództwo Twojego wierzyciela i obciąży go kosztami procesu w całości.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Tak jest obecnie, ale w związku z ustawą zmieniającą niektóre przepisy dotyczące instytucji przedawnienia, wprowadzone zostaną pewne modyfikacje (patrz na dole artykułu).

 

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia – czym skutkuje?

Możliwa jest jednak sytuacja, w której dłużnik, już po upływie terminu przedawnienia, zrzeka się możliwości korzystania z niego. Można by zadać sobie pytanie po co miałby to robić, ale zdarza się, że dłużnik by na przykład uniknąć procesu, czy wykazać się lojalnością wobec pożyczkodawcy zrzeka się takiej możliwości. Odniesie to taki skutek, że nie będzie on mógł przed sądem skutecznie powołać się na upływ czasu, jako okoliczność uzasadniającą żądanie oddalenia powództwa przez Sąd.

Dlatego nie należy podpisywać żadnych dokumentów, ani składać żadnych oświadczeń, zawierających zrzeczenie się przez dłużnika korzystania z zarzutu przedawnienia – chyba, że chcesz zadośćuczynić roszczeniu wierzyciela, pomimo przedawnienia. Jednak pamiętaj, że jeśli spełnisz zobowiązanie naturalne, tj. kiedy nastąpiło już przedawnienie długu, nie będziesz mógł domagać się jego zwrotu od wierzyciela! Nawet w sytuacji, kiedy nie wiedziałeś, że dług który właśnie spłacasz jest przedawniony.

Kiedy ma miejsce przedawnienie długu?

W zależności od tego, jakiego rodzaju zdarzenie spowodowało powstanie naszego długu – termin jego przedawnienia będzie się różnił. Obecnie generalnie termin przedawnienia wynosi 10 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawnienie ma natomiast miejsce po 3 latach. Jak wiadomo długi w praktyce najczęściej mają swoje źródło w zaciągniętym przez dłużnika zobowiązaniu w banku, bądź innym profesjonalnym podmiocie. Ze względu na to, że podmioty te zajmują się zawodowo taką działalnością – termin przedawnienia wynosić będzie 3 lata.

Ustawodawca dla niektórych roszczeń przewidział inne terminy.  Przykładowo:

 • Mandat za jazdę bez biletu – 1 rok
 • Dług na karcie kredytowej, debet – 2 lata
 • Czynsz najmu 3 lata
 • Rachunek za telefon 3 lata
 • Składki na ubezpieczenia, jak OC/AC – 3 lata.

Ważne: wszystkie zapiski w umowie mające skrócić, bądź przedłużyć termin przedawnienia określony przez ustawodawcę są z mocy prawa nieważne!

Od kiedy liczyć termin przedawnienia?

Początkową datą, od której należy zacząć liczyć bieg przedawnienia jest data wymagalności roszczenia.  Jest to dzień, w którym wierzyciel może dochodzić od nas zapłaty zależności. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to dzień po dniu nadejścia terminu spełnienia zobowiązania.

Przykładowo jeśli umowa pożyczki zawiera postanowienie zobowiązujące dłużnika do zwrotu całości kwoty pożyczki do dnia 30 maja 2018 r. – to dniem wymagalności będzie dzień następujący po tym dniu, czyli 31 maja 2018r.

Natomiast należy mieć również na uwadze to, że roszczenie stanie się wymagalne jeśli wierzyciel wypowie nam umowę, będącą źródłem zobowiązania. Wówczas datą wymagalności roszczenia będzie dzień skutecznego wypowiedzenia umowy. Przykładowo jeśli Bank wypowiedział umowę kredytu z dniem 20 maja 2018r., to ten dzień przyjąć należy jako datę wymagalności roszczenia.

PRZYKŁAD: Jan Kowalski wziął kredyt w Banku dnia 15 lipca 2009 r. Nie zapłacił trzech rat, w związku z czym Bank skutecznie wypowiedział mu umowę kredytu dnia 12 stycznia 2010 r. Po 5 latach Fundusz Inwestycyjny, który kupił wierzytelność od banku, wytoczył przeciwko niemu powództwo, żądając zapłaty całości zadłużenia oraz odsetek. Dłużnik podniósł zarzut przedawnienia, bo w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu, wierzytelność przedawniła się z dniem 12 stycznia 2013 r.

Jednak należy mieć na uwadze także to, że nigdy nie będziemy w stanie wskazać końca daty biegu terminu przedawnienia, jeśli on jeszcze nie nastąpił. Niektóre zachowania – tak dłużnika, jak i wierzyciela, mogą bowiem sprawić, że ulegnie on przedłużeniu, z powodu przerwy biegu przedawnienia.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Niejednokrotnie, kiedy dłużnikowi wydaje się, że jego dług jest już dawno przedawniony, okazuje się, że nastąpiła przerwa w biegu przedawnienia.  Przerwanie biegu terminu przedawnienia powoduje, że zaczyna on biec na nowo.

Nie jest istotne, że przerwanie nastąpiło na przykład na dzień przed tym, kiedy roszczenie stałoby się wymagalne. Czasu który już minął nie dolicza się, a termin ponownie biegnie od samego początku. Dla wierzyciela jest to o tyle korzystna sytuacja, że cofa się on do momentu, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Przykładowo bank wniesie pozew w postępowaniu upominawczym – i ma ponownie aż 3 lata na dochodzenie zaległej wierzytelności na drodze sądowej.

Przerwanie biegu przedawnienia powodują czynności przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń albo przed sądem polubownym, które są dokonywane bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Taką czynnością jest chociażby wniesienie pozwu o zapłatę do Sądu. Jednak, co istotne, by bieg terminu przedawnienia został przerwany – czynność dokonana przez wierzyciela musi być skuteczna. Oznacza to przykładowo, że wniesienie pozwu, który następnie zostanie zwrócony przez Sąd, nie będzie miało wpływu na terminy przedawnienia.

Inne zdarzenia powodujące przerwanie biegu przedawnienia to na przykład:

 • uznanie roszczenia przez dłużnika;
 • prośba dłużnika o rozłożenie należności na raty;
 • zawarcie ugody;
 • prośba dłużnika o umorzenie całości/części długu;
 • prośba dłużnika o odroczenie terminu płatności.

Ważne: samo żądanie spełnienia zobowiązania od dłużnika, czyli wezwanie do zapłaty, nie stanowi przerwania biegu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić jedynie w czasie kiedy on biegnie, a nie już po jego upływie.

Przykładowo: Roszczenie o zwrot kwoty pożyczki przedawniło się 10 maja 2018 r. Bank w dniu 15 maja 2018 r. wysłał do dłużnika wezwanie do zapłaty zaległości wraz z odsetkami.  W odpowiedzi na wezwanie Banku dłużnik wystosował prośbę o rozłożenie dochodzonej kwoty na raty. Zachowanie Banku, ani dłużnika w tej sytuacji niczego nie zmienia. Bieg przedawnienia nie zostaje przerwany, bo zakończył swój bieg kilka dni wcześniej.

Podobnie sytuacja rysuje się przy uznaniu roszczenia. Uznałeś roszczenie, kiedy było już przedawnione? Nie martw się, nie odniesie to żadnego skutku.

Zawieszenie biegu przedawnienia

W odróżnieniu od przerwy w biegu przedawnienia, zawieszenie nie skutkuje ponownym liczeniem terminu przedawnienia „od zera”. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, termin liczony jest dalej, z wyłączeniem jedynie okresu w którym nastąpiło zawieszenie.

Kiedy bieg przedawnienia nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu? W szczególności, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić roszczeń przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody (dotyczy to wszelkich roszczeń).  Inne wymieniane przez ustawodawcę przypadki, to sytuacje kiedy :

 • roszczenia przysługujące dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
 • roszczenia przysługujące osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
 • roszczenia przysługujące jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
 • wszelkie roszczenia, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Oprócz tego, przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.

Przedawnienie długu – czemu ma służyć ?

Podsumowując, warto zaznaczyć, że instytucja przedawnienia sprzyja pewności prawa i obrotowi gospodarczemu. Służy choćby obronie dłużników przed wierzycielami, którzy w razie braku istnienia instytucji przedawnienia, celowo mogliby latami zwlekać z rozpoczęciem dochodzenia przysługującego im roszczenia przez Sądem, licząc na to,  że dłużnik nie będzie w stanie przypomnieć sobie szczegółów zawieranych umów, zaciąganych kredytów, czy dokonanych transakcji, a tym bardziej, że nie będzie w stanie przedstawić żadnych dowodów na swoją obronę.

Warto również pamiętać, że przedawnienie, a konkretniej korzystanie z zarzutu przedawnienia,  to prawo, nie obowiązek. Uprawniony nie musi czynić z tego prawa użytku i tylko od niego zależy, czy wykorzysta go w obronie swoich interesów przed Sądem.

Nadchodzące zmiany!


W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniającą kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy zmieni się wiele regulacji odnośnie przedawnienia. Wierzyciel, któremu przysługuje wobec dłużnika przedawnione roszczenie nie będzie mógł się domagać zaspokojenia roszczenia. Zasada ta dotyczyć będzie jednak sytuacji, w których  dłużnik jest konsumentem. Na marginesie należy wspomnieć, że konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym tylko konsument po upływie terminu przedawnienia będzie mógł czuć się bezpieczny i nie obawiać się pozwu o zapłatę.

Jednak ustawodawca nie zamknął całkowicie furtki dla dochodzenia przedawnionych roszczeń. Bowiem sąd, w wyjątkowych przypadkach i po rozważeniu interesów stron, będzie miał możliwość nieuwzględnienia upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Tutaj ustawodawca wskazuje jako przesłanki umożlwiające nieuwzględnienie przedawnienia w szczególności długość tego terminu, czy też czas jaki upłynął od przedawnienia roszczenia do wytoczenia powództwa przed sądem. Istotnym może okazać się również charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez wierzyciela. Sąd może wziąć także pod uwagę wpływ zachowania dłużnika na ewentualne opóźnienie w dochodzeniu roszczenia przez wierzyciela.

Zmianie ulegną także terminy przedawnienia wskazane powyżej!

Termin dla roszczeń, których przedawnienia nie regulują przepisy szczególne wynosić będzie 6 lat – zamiast dziesięciu. Trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą pozostaje natomiast bez zmian.

W związku niniejszymi zmianami, koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Czyli przykładowo, jeśli termin wymagalności roszczenia przypadł na dzień 10 maja 2018 r., to roszczenie, w odniesieniu do którego biegł trzyletni termin przedawnienia, nie przedawni się 10 maja 2021 r., a dopiero z końcem tego roku, czyli 31 stycznia 2021 r. Zasada ta jednak nie będzie tyczyć się roszczeń, których termin przedawnienia wynosi mniej niż 2 lata.

Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się nowe regulacje.

Sprzeciw od wyroku zaocznego – wzór z objaśnieniem

in Antywindykacja/Dług/Nakaz Zapłaty/Windykacja
plik dokumentów
Sprzeciw od wyroku zaocznego - wzór z objaśnieniem

Wydanie przez Sąd wyroku zaocznego ma miejsce, gdy pozwany nie stawi się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału. Niebudzące wątpliwości twierdzenia przytoczone przez powoda w pozwie oraz pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą uznawane są za prawdziwe. Pozwany nie zgadzający się z wydanym wyrokiem ma prawo wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego.

 1. Co powinien zawierać sprzeciw?

Sprzeciw jako pismo procesowe powinien przede wszystkim czynić zadość wymaganiom formalnym, to znaczy określać:

 • Sąd, do którego jest kierowany– tj. nazwę oraz adres Sądu, który wydał skarżony przez nas wyrok;
 • wskazywać strony procesowe – ich dane oraz dane pełnomocników stron, jeśli występują w sprawie.
 • sygnaturę akt przypisaną do sprawy (widniejąca na skarżonym wyroku);
 • wartość przedmiotu zaskarżenia (w. p. z.) – tj. kwotę, którą kwestionuje pozwany;
 • rodzaj pisma – tj. „sprzeciw od wyroku zaocznego”
 • uzasadnienie wnoszonego sprzeciwu (patrz pkt. 2 artykułu)
 • wskazanie, o co wnosi pozwany – np. uchylenie wyroku;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej;
 • oraz zawierać własnoręczny podpis osoby, która go składa.

WAŻNE: w niektórych sprawach, m. in. w postępowaniu uproszczonym, istnieje wymóg złożenia niniejszego sprzeciwu na formularzu urzędowym! (niezastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie wezwaniem strony do uzupełnienia braku w terminie siedmiodniowym, a po bezskutecznym upływie tego terminu sprzeciw zostanie odrzucony). Jeśli pozew został napisany na formularzu – również sprzeciw powinniśmy wnieść w tej formie.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu lub Wyrok Zaoczny?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

 1. Uzasadnienie sprzeciwu

Pozwany musi uzasadnić, dlaczego zaistniała konieczność wniesienia niniejszego sprzeciwu – powinien przytoczyć zarzuty, jakie chce podnieść w sprawie oraz dowody dla uzasadnienia swoich twierdzeń. W sprzeciwie powinniśmy podnieść wszystkie zarzuty, którymi chcemy się posłużyć w sprawie, by nie utracić możliwości powołania się na nie w przyszłości. Bardzo istotne jest, by bardzo skrupulatnie wymienić dowody, na które chcemy się powołać, gdyż w razie zgłoszenia nowego twierdzenia, czy dowodu później (nie w sprzeciwie od  wyroku) Sąd pominie je uznając za spóźnione (o ile strona nie uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności).

 1. Załączniki:

Wspomniane powyżej dowody, jakie przytaczamy dla uzasadnienia naszych twierdzeń w sprzeciwie, wymieniamy kolejno na końcu przedmiotowego pisma jako załączniki. Niezmiernie ważnym elementem, o którym nie należy zapomnieć, jest załączenie, oprócz dowodów, także odpisu wnoszonego do sądu pisma dla strony przeciwnej – oznacza to, że identyczny komplet dokumentów, jak ten przygotowywany dla Sądu, należy przygotować również dla strony przeciwnej. Z racji tego, że sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie, do pisma należy załączyć również dowód dokonania takiej opłaty. Tak przygotowane 2 (lub więcej, jeśli na stronę powodową składa się więcej niż jedna osoba) komplety dokumentów należy doręczyć Sądowi, który wydał skarżony przez nas wyrok.

 1. Skutek wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego:

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu skutkuje wyznaczeniem przez przewodniczącego terminu rozprawy i doręczeniem sprzeciwu (tj. przygotowanego przez nas kompletu dokumentów – sprzeciwu wraz z załącznikami) stronie powodowej. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Sąd jeszcze raz przyjrzy się sprawie, jednak tylko w granicach zaskarżenia, tj. w zakreślonym przez sprzeciw zakresie. Po rozpoznaniu sprawy na wyznaczonej rozprawie Sąd wydaje wyrok i w zależności od tego, czy dał wiarę twierdzeniom pozwanego, czy też nie:

– utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok zaoczny (w całości lub w części)

– uchyla zaskarżony wyrok i orzeka o żądaniu pozwu,

– odrzuca pozew lub umarza postępowanie.

 1. Termin: pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.
 2. Opłata: sprzeciw od wyroku zaocznego, w odróżnieniu od sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości połowy opłaty od pozwu – dla ustalenia jaka była wysokość opłaty za wniesienie pozwu w konkretnej sprawie, pomocna będzie ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę uiszczamy w kasie Sądu.

Zachowanie terminu oraz opłacenie sprzeciwu jest bardzo istotne, gdyż sprzeciw złożony po terminie, jak również ten, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

7.Wyrok wydany w wyniku ponownego rozpoznawania sprawy przez Sąd można zaskarżyć – służy do tego apelacja.

WZÓR SPRZECIWU OD WYROKU ZAOCZNEGO W PRZYKŁADOWEJ SPRAWIE W ZAŁĄCZENIU!

docx dl

Jaką część wypłaty z umowy o pracę może zabrać komornik?

in Dług/Egzekucja komornicza/Nakaz Zapłaty
pieniądze
Jaką część wypłaty z umowy o pracę może zabrać komornik

Jedną z metod wyegzekwowania zasądzonych należności od dłużnika na rzecz wierzyciela jest zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę. Egzekucję tę przeprowadza komornik działający przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika, czyli jego miejsca zamieszkania. Obowiązkiem komornika jest zawiadomienie dłużnika o dokonaniu zajęcia oraz o zakazie pobierania wynagrodzenia przez dłużnika ponad część wolną od egzekucji.

W sytuacji, gdy dochodzi do zajęcia komorniczego, warto wiedzieć, że komornik nie może zająć całego naszego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Kwestia ta jest wyraźnie uregulowana i co do zasady ograniczeniem jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Co do zasady, komornik zajmuje kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia, ale musi pozostawić dłużnikowi do dyspozycji kwotę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 r. zostało podniesione do kwoty 2100 złotych brutto (1530 złotych netto). W sytuacji, gdy dłużnik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 1530 złotych netto, komornik nie może zająć jego wynagrodzenia na rzecz prowadzonej egzekucji, gdyż tym samym przekroczyłby wyżej wskazaną kwotę wolną od potrąceń. W przypadku zaś, gdy kwota podstawowego wynagrodzenia dłużnika wynosi 3000 złotych netto, zajęciu podlega 1470 złotych – kwotą wolną od potrąceń w przypadku umowy o pracę jest 1530 złotych. Jeśli dłużnik zarabia 4000 złotych, po dokonaniu zajęcia pozostanie mu do dyspozycji 2000 złotych, gdyż jest to kwota wyższa niż 1530 złotych minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie zajęcie stanowi 50% pensji.

Wyjątkową sytuacją jest komornicze zajęcie alimentacyjne, w przypadku którego nie ma żadnych ograniczeń kwotowych, a zajęcie obejmuje 60% pensji, niezależnie od jej podstawowej wysokości. Przykładowo – przy wynagrodzeniu w kwocie 2000 złotych, dłużnikowi po zajęciu alimentacyjnym pozostanie do dyspozycji 800 złotych.

Powyżej zostało omówione zajęcie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę przy zatrudnieniu na pełen etat. Co dzieje się w przypadku, gdy otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenie – tzw. umów cywilnoprawnych? W tym przypadku sytuacja jest mniej korzystna dla dłużnika, gdyż zajęciu podlega całość wynagrodzenia. Można się jednak bronić przed tym, podnosząc, iż jest to nasze jedyne źródło utrzymania, a dodatkowo ma charakter powtarzalny i otrzymujemy je regularnie w podobnej wysokości.

Odpowiedź na pozew – 3 zarzuty, które warto podnieść!

in Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie/Terminy przedawnienia
zegary
3 zarzuty, które warto podnieś - przedawnienie

Dziś po raz kolejny miałam okazję sporządzać odpowiedź na pozew dla jednego z moich klientów. Choć uzasadnienie tego pisma różni się w zależności od stanu faktycznego sprawy, to zauważyłam, że 3 zarzuty niemal zawsze pozostają te same. Pomyślałam, że wiedza ta może przydać się Tobie, drogi Czytelniku, jeśli podjąłeś się sporządzenia odpowiedzi na pozew samodzielnie. Oczywiście uwagi te dotyczą pozwu o zapłatę określonej kwoty pieniężnej (najczęściej nie spłaconej i przedawnionej pożyczki/kredytu).

 1. Zarzut nieistnienia roszczenia

Ten zarzut warto podnieść zawsze, gdy samo istnienie umowy, na podstawie której wierzyciel żąda od Ciebie zapłaty, jest wątpliwe.

Przykładowo:  

Powód nie załączył do pozwu umowy pożyczki, a tylko powołuje się na nią w uzasadnieniu pozwu.

 1. Zarzut istnienia zobowiązania w mniejszej wysokości, niż twierdzi powód

Ten zarzut należy podnieść zawsze, jeśli powód nie wykazał należycie, dlaczego żąda od Ciebie zapłaty akurat kwoty, przykładowo, 11 250 zł, a nie, dajmy na to 10 330 zł. Obowiązkiem powoda jest wykazanie wysokości swojego roszczenia.

Dotyczy to przede wszystkim odsetek. Nagminną praktyką jest, szczególnie w pozwach pisanych przez fundusze sekurytyzacyjne, wskazywanie jedynie kwoty należnych odsetek i daty końcowej ich naliczania. To zdecydowanie za mało. Powód dla uzasadnienia żądania odsetkowego powinien wskazać datę początkową naliczania odsetek, datę końcową, kwotę kapitału, od którego naliczał odsetki i stopę procentową, na podstawie której ją naliczał (ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej jej wysokość).

Podstawowym prawem pozwanego jest skontrolowanie, czy odsetki, których żąda powód są prawidłowo obliczone. Ma to szczególne znaczenie w pozwach o zapłatę przedawnionych wierzytelności, które pisane są przez fundusze sekurytyzacyjne. Odsetki za opóźnienie potrafią tutaj sięgać połowy całego zobowiązania albo i więcej.

 1. Zarzut przedawnienia roszczenia

To zdecydowanie najpopularniejszy zarzut stosowany w sprzeciwach i odpowiedziach na pozew. Jeśli okaże się trafny, już samo jego podniesienie obliguje sąd do oddalenia powództwa. Z naciskiem na – jeśli okaże się trafny. Oznacza to, że warto dobrze uzasadnić ten zarzut.

W sytuacjach, gdy powód powołuje się na umowę pożyczki, z której wprost wynika, że termin ostatecznej spłaty zobowiązania minął 10 lat temu, przedawnienie będzie oczywiste. Gorzej, jeśli w sprawie wydano wcześniej BTE (bankowy tytuł egzekucyjny), po czym fundusz zakupił taki dług od banku.

Wówczas trzeba włożyć w uzasadnienie trochę więcej wysiłku i wskazać sądowi dlaczego roszczenie przedawniło się mimo, że w sprawie wydany był BTE. W uzasadnieniu takiego zarzutu przyda się lektura wpisu: ”Kiedy przedawnia się BTE”, który ciągle jest aktualny.

Jeśli mój wpis nie odpowiedział na wszystkie nurtujące Cię pytania, zapraszam do kontaktu. Ja i pracownicy mojej kancelarii chętnie pomożemy, w miarę możliwości czasowych.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Czy można iść do sądu o przedawniony dług?

in Przedawnienie/Spór z Bankiem
przedawniony dług
Czy można iść do sądu o przedawniony dług

Często klienci pytają mnie, jak to w ogóle możliwe, że sąd „zezwolił” na dochodzenie przed sądem przedawnionej wierzytelności. Odpowiedź zawsze brzmi – wierzyciel może złożyć taki pozew. Rzeczą dłużnika jest podjąć obronę i udowodnić, że jest to przedawniony dług.

 1. Przedawniony dług – Obecnie

Na obecną chwilę przedawnienie roszczenia rodzi taki skutek, że dłużnik ma prawo odmówić zapłaty. Oznacza to, że wierzyciel może żądać spłaty nawet świadczenia już przedawnionego. Dlatego nie ma żadnych przeszkód w kierowaniu do sądu pozwu o zapłatę nawet, gdy do przedawnienia już doszło. Jeśli pozwany zechce skorzystać z przysługującego mu prawa do podniesienia zarzutu przedawnienia, może wnieść sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty/wyroku zaocznego, bądź odpowiedź na pozew, w którym do dokumencie odmówi zapłaty z powołaniem się na przedawnienie.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Przedawniony dług jest dochodzony od Ciebie?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

  1. Przedawniony dług – Po nadchodzących zmianach

Teoretycznie po proponowanych zmianach w kodeksie cywilnym dochodzenie przedawnionych długów będzie niedozwolone. Ma to zagwarantować nowy artykuł 117 § 21 kodeksu cywilnego w brzmieniu:

Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Ten przepis w praktyce jednak nic nie zmieni, tj. wierzyciele nadal będą mogli kierować do sądów pozwy o zapłatę przedawnionych długów i, jeśli dłużnik nie podejmie obrony, będą one uwzględniane.

Dlaczego? Ponieważ w żadnym miejscu nowelizacja nie przewiduje, że sądy będą zobowiązane badać przedawnienie z urzędu. Nawet w treści uzasadnienia do projektu ustawy czytamy:

 „Należy też zaznaczyć, że stosowanie przez sąd omawianej normy prawa materialnego, nie może być utożsamiane z prowadzeniem przez sąd „z urzędu” postępowania dowodowego w procesie cywilnym (…)”

W praktyce oznacza to, że owszem, wierzyciel nie będzie mógł się domagać zaspokojenia przedawnionego roszczenia, ale to dłużnik i tak będzie musiał wykazać, że to roszczenie się przedawniło. Wierzyciel nie będzie musiał tego wykazywać w pozwie, a sąd nie zbada tej kwestii z urzędu.

Dlatego, w myśl starej maksymy – jeśli na kogoś liczyć, to na siebie – pozwany powinien zawsze sprawdzić, czy dochodzona od niego należność nie jest przedawniona.

Jeśli nie jesteś pewny, czy Twój dług się przedawnił, zapraszam do kontaktu. Postaramy się pomóc w obliczeniach.

Czy podpisanie ugody przekreśla możliwość powołania się na przedawnienie przed sądem?

in Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie
Ugoda
Ugoda

Postawione wyżej pytanie zrodziło się na kanwie historii jednej z wielu spraw, przedmiotem których są roszczenia nabywców wierzytelności z tytułu umów pożyczek, kredytów i innych, lawinowo wręcz kierowane do sądów powszechnych w całej Polsce.

Kiedy jedna z naszych Klientek zwróciła się jakiś czas temu po pomoc prawną, jej sprawa wydawała się być dość prosta i oczywista wobec skutecznego upływu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia, dochodzonego pozwem.

Od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie został złożony sprzeciw, w którym zakwestionowane zostały wszystkie twierdzenia powoda i podniesiony zarzut przedawnienia, co zwykle skutkuje cofnięciem pozwu przez powoda bądź niejako „zmusza” przeciwnika procesowego do złożenia pisma procesowego dla poparcia i dodatkowego uargumentowania jego stanowiska w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia ze strony Sądu rozpoznającego sprawę.

W omawianych okolicznościach faktycznych i prawnych stało się podobnie, z tą tylko różnicą, iż dla uzasadnienia dochodzonego przez siebie roszczenia powód powołał się na fakt zawarcia przez pozwaną na etapie przed sądowym ugody, co do zasady prowadzi zwykle do przerwania biegu terminu przedawnienia danego roszczenia.

Tym niemniej, w analizowanym przypadku tak się nie stało, a to za sprawą postanowienia, zgodnie z którym

„Ugoda zostanie zawarta pod warunkiem podpisania przez Dłużnika i odesłania jednego egzemplarza Ugody listem poleconym lub doręczenia osobiście w terminie 5 dni od jej otrzymania na adres (…).”.

Nasza Klientka złożyła swój podpis pod treścią ugody, jednakże celowo odesłała go na wskazany adres po upływie powołanego powyżej terminu, mając na celu jedynie wywołanie skutku w postaci zaprzestania działań windykacyjnych ze strony wierzyciela, co w istocie prowadzi do wniosku, iż do zawarcia ugody między Stronami w rzeczywistości nie doszło.

Wniosek płynący z przytoczonej historii winien być taki, że nie zawsze fakt podpisania ugody z wierzycielem na etapie przedsądowym definitywnie wyklucza możliwość podjęcia skutecznej obrony w toku postępowania sądowego, jednakże wszystko zależy od konkretnych okoliczności sprawy i treści samej ugody.

Z tych też względów Nasi Drodzy Czytelnicy czytajcie i analizujcie dokładnie treść dokumentów, kierowanych do Was przez wierzycieli w toku działań windykacyjnych, zanim złożycie na nich swoje własnoręczne podpisy, a w razie wątpliwości zwróćcie się o profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie.

Umorzenie na kwotę 66 538 zł

in Nasze Wyroki
Wyrok
Wyrok

Nasza klientka otrzymała pozew z Sądu Rejonowego w Wejherowie na kwotę 66538,80 zł. Otrzymała również wezwanie na rozprawę w na lipiec.

Na rozprawę nie musi już iść. Złożyliśmy odpowiedź na pozew a Fundusz Inwestycyjny wycofał się z procesu. Sąd umorzył postępowanie i zasądził na naszą  rzecz koszty.

Podejmij skuteczną obronę bo masz do tego prawo!

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem

in E-Sąd/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie/Windykacja
Sprzeciw od nakazu
sprzeciw wzór

W pierwszej kolejności powinieneś zacząć od lektury wpisu: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku”. Dowiesz się z niego, jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i przedstawić prawidłowy dokument. Znajdziesz też odpowiedź na pytanie, czy swój sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym powinieneś sporządzić na formularzu czy w formie pisma tradycyjnego. Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sąd lub sąd tradycyjny musi otrzymać w odpowiedniej formie. Jeżeli po przeczytaniu artykułu, nadal masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na Twoje pytania o sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czy nakazowym.

Jeżeli potrzebna jest pomoc…

Nim samodzielnie sporządzisz sprzeciw od nakazu zapłaty, zastanów się czy nie lepiej powierzyć stworzenie tego pisma i poprowadzenie całej sprawy profesjonalnemu prawnikowi (adwokatowi albo radcy prawnemu). Szczególnie jeśli sprawa jest skomplikowana i nie masz pewności, w jaki sposób sformułować sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Jeśli jednak sam chcesz napisać ten dokument, niniejszy artykuł pomoże Ci złożyć odwołanie od nakazu zapłaty w odpowiedniej formie.

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje na temat tego, jak wypełnić formularz sprzeciwu (punkt I) oraz jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w formie pisma tradycyjnego (punkt II). Na końcu tekstu znajdziesz dodatkową pomoc, którą mogą stanowić wypełnione wzory. Jeśli sam wnosisz sprzeciw od nakazu zapłaty formularz został przez nas omówiony w prostych słowach, w niniejszym artykule.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu lub Wyrok Zaoczny?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Na uzupełnienie braków formalnych masz 7 dni !
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

 

I. Jak wypełnić sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu

Rubryka 1. – Sąd, do którego składany jest sprzeciw lub zarzuty

W tym miejscu należy wpisać nazwę sądu, który wydał nakaz zapłaty oraz właściwy wydział. Dane te znajdziesz na samym nakazie oraz na kopercie, w której otrzymałeś korespondencję z sądu

Rubryka 2. – Sygnatura akt

Wpisz sygnaturę akt. Najczęściej znajduje się ona w lewym górnym rogu nakazu zapłaty. Znajdziesz ją także na piśmie przewodnim z sądu i czasem na kopercie. Sygnatura składa się z cyfry rzymskiej, symbolu literowego oraz numeru sprawy łamanego na rok, np. I Nc 2586/17 lub VI Nc-e 81698442/16.

Rubryka 3.1.1 – Pozwany i jego adres

Wpisz tutaj swoje dane: imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Powinien to być adres, pod którym odbierasz pocztę. Niekoniecznie musi to być natomiast adres zameldowania. We wskazane miejsce sąd będzie doręczał Ci korespondencję związaną ze sprawą, chyba, że wskażesz osobny adres do korespondencji w rubryce 3.1.3., o czym piszemy niżej.

Rubryka 3.1.2. – Pełnomocnik pozwanego

Jeśli czytasz ten artykuł, najprawdopodobniej nie będziesz wypełniał tego pola. W tym miejscu wpisuje się dane pełnomocnika, jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty składamy za jego pośrednictwem. Najczęściej są to dane adwokata lub radcy prawnego. Może się również zdarzyć, że sprzeciw składa za Ciebie mąż lub żona, inny członek rodziny lub pracownik. To jest miejsce na wpisanie ich danych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Rubryka 3.1.3. – Adres pozwanego do doręczeń

To pole często pozostaje puste. Wypełnij je, jeśli życzysz sobie, aby poczta związana ze sprawą doręczana była pod inny adres niż ten, pod którym zamieszkujesz, np. do miejsca pracy czy miejsca zamieszkania zaufanych Ci osób. Sąd będzie doręczał wszelką korespondencję związaną ze sprawą właśnie pod ten adres.

Rubryki od 3.2.1. do 3.2.3.

Wypełnij te pola, jeśli w charakterze pozwanych występują w sprawie także inne osoby. Dzieje się tak najczęściej, gdy kilka osób odpowiada za spłatę kredytu/pożyczki albo czynszu najmu. Tego, czy w sprawie występują jeszcze inni pozwani, dowiesz się z nakazu zapłaty oraz z pozwu. W nakazie sąd zobowiązuje wówczas nie tylko Ciebie, ale także inne osoby, do zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz powoda. Na samym początku pozwu będą znajdować się dane adresowe pozostałych pozwanych.

Rubryka 4. – Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw/zarzuty?

Jeśli w rubrykach od 3.1.1. do 3.2.3. nie było dość miejsca na wpisanie danych wszystkich pozwanych, musisz skreślić „tak” i wypełnić formularz DS. Znajdziesz go na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o sprzeciw od nakazu zapłaty formularz w innym przypadku wymaga skreślenia słowa „nie”.

Rubryka 5.1. – Strona powodowa

Wpisz tutaj imię i nazwisko bądź nazwę powoda. Najlepiej spisać te dane z nakazu zapłaty bądź z pozwu. Wówczas masz pewność, że sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wypełniłeś poprawnie.

Rubryka 5.2. – Strona pozwana

W tym miejscu wpisz swoje imię i nazwisko, a także imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich pozostałych pozwanych.

Rubryka 6. – Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego

W tym miejscu wskazujesz sądowi, czy nie zgadzasz się z całym żądaniem powoda, czy tylko z jego częścią. Przykładowo, gdy ktoś dochodzi od Ciebie zapłaty kwoty niespłaconej pożyczki, a Ty twierdzisz, że takiej pożyczki w ogóle nie zaciągałeś, to kwestionujesz całość roszczenia. Z kolei, gdy nie zgadzasz się tylko z wysokością żądanej kwoty (np. powód twierdzi, że jesteś mu winny 5 tys. zł ,a Twoim zdaniem jest to tylko 2 tys.), to zaskarżasz nakaz w części, tj. w zakresie pozostałych 3 tys. zł.

Powinieneś skreślić odpowiednio „w całości” bądź „w części”. Jeśli skarżysz nakaz w części, to musisz opisać w jakiej (patrz załączony, wypełniony wzór sprzeciwu).

Rubryka 7. – Zarzuty i wnioski pozwanego

To bardzo ważna rubryka. W tym miejscu powinieneś wpisać wszystkie swoje zarzuty i wnioski, które później szerzej rozwiniesz w uzasadnieniu. Dla ułatwienia wskazujemy przykładowe zarzuty:

– Zarzut przedawnienia roszczenia – podstawowym prawem dłużnika jest możliwość odmowy świadczenia, jeśli od terminu zapłaty upłynął ściśle określony przepisami okres. Na chwilę obecną sądy nie biorą jednak pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu. Konieczny jest Twój zarzut, który należy uzasadnić. Na temat terminów przedawnienia różnego rodzaju roszczeń piszemy szeroko na łamach niniejszego portalu. Pledziewicz Kancelaria specjalizuje się w tym zakresie i oferuje bardzo korzystne warunki prowadzenia sprawy w przypadku roszczeń przedawnionych – w praktyce bez opłat po stronie Klienta. Z naszą ofertą możesz zapoznać się tutaj.

Zarzut niewłaściwości sądu

Co do zasady powództwo powinno być skierowane do sądu miejsca zamieszkania pozwanego, czyli do Twojego sądu. Są jednak sytuacje, kiedy powód może skierować sprawę gdzie indziej, a sąd ten będzie mógł przekazać sprawę do sądu miejsca Twojego zamieszkania, ale TYLKO NA TWÓJ ZARZUT. Dlatego, jeśli sprawa nie została skierowana do sądu Twojego miejsca zamieszkania, a nie chcesz ponosić kosztów indywidualnej porady prawnej i wyjaśniać tej kwestii szczegółowo, radzimy zamieścić ten zarzut w omawianej rubryce i wnieść o przeniesienie sprawy do sądu właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. W najgorszym wypadku sąd nie zgodzi się z Twoim twierdzeniem i sprawa pozostanie w dotychczasowym sądzie.

Zarzut nieistnienia roszczenia

Jeśli w ogóle kwestionujesz fakt, że jesteś coś winny powodowi, np. gdy w rzeczywistości nie kupiłeś danego towaru albo nie zaciągnąłeś pożyczki itp.

Zarzut spełnienia roszczenia

Umieszczasz ten zarzut, jeśli twierdzisz, że cała kwota, którą byłeś winny powodowi, została już przez Ciebie zapłacona. Podnosząc ten zarzut twierdzisz, że roszczenie faktycznie istniało (inaczej niż w przypadku zarzutu nieistnienia roszczenia), ale dług ten został już w całości spłacony przez Ciebie lub kogoś innego w Twoim imieniu, w związku z czym roszczenie powoda wygasło.

W tej rubryce możesz również zgłosić wniesienie tzw. powództwa wzajemnego. Możesz wnieść przeciwko powodowi odrębny pozew, jeśli sam masz w stosunku do niego własne roszczenia. Wówczas należy wypełnić i załączyć do sprzeciwu formularz PW także dostępny na wskazanej już stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kwestia powództwa wzajemnego jest bardzo obszerna i wymagałaby oddzielnego potraktowania, dlatego w tym miejscu skupimy się na najistotniejszej kwestii – mianowicie, ważne jest abyś wiedział, że powództwo wzajemne w postępowaniu uproszczonym często jest niedopuszczalne. Jeśli tak będzie, twoja sprawa zostanie wyodrębniona i przekazana do osobnego rozpatrzenia.

W tej rubryce znajduje się również miejsce na wszystkie wnioski, jakie kierujesz do sądu. Mogą to być np.

– wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego,

– wniosek o oddalenie powództwa w całości/ w części dotyczącej określonej kwoty (patrz uwagi do rubryki 6.),

– wniosek o skierowanie przez sąd zapytania do danej instytucji, np. banku, Policji, Urzędu Skarbowego, o przekazanie sądowi określonych informacji lub dokumentów (jeśli sam nie jesteś uprawniony do ich otrzymania, a masz pewność, że dana instytucja takie informacje bądź dokumenty posiada i mogą one stanowić ważny dowód w Twojej sprawie),

– wniosek o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego – radzimy umieścić w każdym sprzeciwie,

– wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – koszty sądowe wskazane w nakazie zapłaty mogą być duże i warto wówczas, jeśli Twoja sytuacja materialna nie jest dobra, zgłosić ten wniosek. Wówczas musisz załączyć do pozwu wypełniony dokument: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, który znajdziesz pod poniższym linkiem: do strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Chociaż nie ma takiego obowiązku, to warto także dołączyć do takiego oświadczenia dokumenty potwierdzające Twoją sytuację materialną, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rozstrzygnięcie, czy zostaniesz zwolniony od kosztów sądowych, czy nie, zależy od swobodnego uznania sądu.

– Wniosek o rozłożenie świadczenia na raty. Jeśli Twoja sytuacja majątkowa jest zła, możesz również, na wypadek przegrania sprawy, wnieść o rozłożenie Twojego świadczenia na raty. W tym celu obowiązkowo powinieneś załączyć do pozwu dokumenty obrazujące Twoją sytuację majątkową, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rubryka 8. – Żądanie zwrotu kosztów procesu

To pole warto wypełnić zawsze. Jeśli poniesiemy jakiekolwiek koszty związane ze sprawą, np. zaliczkę na biegłego, opłatę od sprzeciwu od wyroku zaocznego – koszty te, w razie wygrania przez nas sprawy, zostaną zasądzone od powoda na naszą rzecz. Na tej podstawie będziemy mogli dochodzić ich zwrotu.

Rubryka 9. – Uzasadnienie

W tej rubryce należy uzasadnić nasze stanowisko oraz zarzuty i wnioski sformułowane w rubryce 7. Uzasadnienie powinno być opisem naszego stanowiska w sprawie i wyjaśnieniem dlaczego nie zgadzamy się z roszczeniem powoda. W tym miejscu należy wskazać wszystkie okoliczności sprawy, jakie są nam znane. Później możemy nie mieć już takiej możliwości.

W tej rubryce należy odnieść się do wszystkich twierdzeń powoda. Jeśli nie zgadzamy się z którymś z nich powinniśmy wyraźnie napisać to w uzasadnieniu, np. „nie prawdą jest, że byłem stroną umowy pożyczki, na którą powołuje się powód”, albo: „nie zgadzam się z twierdzeniem powoda, że wpłacając na jego konto kwotę 500 zł tym samym uznałem roszczenie”, czy też: „nieprawdziwe jest twierdzenie powoda, że odebrałem towar dnia 20 lutego 2014 r.” itp. Jest to bardzo ważne. Zgodnie z zasadami procesu cywilnego, jeśli nie zaprzeczymy wyraźnie twierdzeniom drugiej strony, sąd może uznać, że się z nimi zgadzamy.

Rubryka 10. – Wnioski dowodowe

W tym miejscu powinieneś wskazać wszystkie dowody, jakimi dysponujesz, na poparcie swoich twierdzeń zawartych w uzasadnieniu. Jest to bardzo ważne ponieważ później możesz nie mieć już możliwości przedstawienia dodatkowych materiałów dowodowych.

Dowodem może być wszystko, co stanowi potwierdzenie Twojego stanowiska w sprawie. Najczęściej będzie to dokument (obowiązkowo w oryginale) bądź świadek. W przypadku świadka obowiązkowo wskaż jego imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Jeśli powołujesz się na dokumenty znajdujące się u innych osób/instytucji również powinieneś wskazać ich dane.

Dowody należy wpisywać po jednym w każdej rubryce a w polu obok wskazać na jaką okoliczność dany dowód powołujemy, np.

Wezwanie do zapłaty z dnia 15 maja 2010 r. – przedawnienie roszczenia

Świadek Maria Kwiatkowska, zam. ul. Ogrodowa 5, 12-345 Warszawa – na okoliczność, że w dniu rzekomego zawarcia umowy pożyczki przebywałem za granicą i nie mogłem jej podpisać.

Rubryka 11. – Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

Na formularzu mamy miejsce jedynie na 4 dowody. Często się zdarza, że do sprzeciwu chcemy załączyć ich więcej. Wówczas należy skreślić słowo „tak” i dodatkowe dowody zgłosić na formularzu WD, który znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości . Ten dodatkowy formularz załączamy do sprzeciwu.

Jeśli natomiast udało się Tobie zmieścić na formularzu sprzeciwu wszystkie dowody to skreśl słowo „nie” i przejdź dalej.

Rubryka 12. – Załączniki

W tym miejscu wymień wszystkie załączane do sprzeciwu dokumenty, czyli:

– pełnomocnictwo – jeśli sprzeciw podpisuje Twój pełnomocnik,

– wszystkie dokumenty załączone w charakterze dowodów, wymienione z osobna

– formularz PW, jeśli zgłosiliśmy powództwo wzajemne,

– formularz WD, jeśli w sprzeciwie nie zmieściliśmy wszystkich powoływanych dowodów,

– oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym z załączanymi dokumentami (jeśli wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych)

– odpowiednią ilość odpisów (wystarczą kserokopie) sprzeciwu i wszystkich wymienionych wyżej załączników dla każdego uczestnika. Najczęściej będzie to jeden odpis dla powoda. Jednak jeśli w sprawie jest kilku powodów, albo więcej pozwanych, musisz załączyć kopie dla każdej z tych osób,

– dowód dokonania opłaty sądowej od zarzutów/sprzeciwu od wyroku zaocznego (wyłącznie w wypadku gdy otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu NAKAZOWYM albo wyrok zaoczny, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu UPOMINAWCZYM nie podlega opłacie).

Rubryka 13. – Imię i nazwisko oraz podpis

Tutaj czytelnie wpisz swoje imię i nazwisko (jeśli sprzeciw składa pełnomocnik to wpisuje on własne dane) i złóż podpis (najlepiej czytelny).

Rubryka 14. – data

Tu należy wpisać dzień, w którym formularz został wypełniony.

Pamiętaj, że gdy zabraknie Ci miejsca w danej rubryce formularza, należy dokończyć tekst na dowolnej kartce formatu A4, opisując ją numerem rubryki, którą kontynuujemy, np. „c.d. rubryki 9 – uzasadnienie”.

Na koniec trzy rzeczy, o których musisz pamiętać, żeby złożyć skutecznie sprzeciw na formularzu, a o których często się zapomina:

 • Podpisz formularz i wszystkie załączane do niego dodatkowo karty;
 • Oznacz jakie pismo kierujesz do sądu – na pierwszej stronie formularza, obok symbolu „SP” znajdziesz rubrykę z tekstem: „sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty”. Powinieneś zostawić jedną pozycję i skreślić dwie pozostałe. Najczęściej pozostawisz sprzeciw od nakazu zapłaty ale na wszelki wypadek wyjaśniamy w jakich okolicznościach składasz powyższe pisma:

Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” – składasz sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym” – składasz zarzuty od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś z sądu „wyrok zaoczny” – składasz sprzeciw od wyroku zaocznego;

 • Przekreśl wszystkie pola, których nie wypełniłeś. W innym wypadku sad może wezwać Ciebie do uzupełnienia tego braku i przesłania egzemplarza sprzeciwu ze skreślonymi pustymi polami. Jeśli tego braku nie uzupełnisz termin na wniesienie sprzeciwu upłynie, a nakaz się uprawomocni. Oczywiście skreślamy tylko pola białe, czyli te przeznaczone do wypełnienia przez składającego formularz.

Nakaz Zapłaty

II. Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty  w formie tradycyjnej

Gdy sporządzamy sprzeciw w formie tradycyjnej właściwie powinniśmy pamiętać, aby umieścić w nim wszystkie elementy znajdujące się na wcześniej opisanym formularzu.

Sprzeciw piszemy w formie podania podobnego do pozwu, który otrzymaliśmy (oba pisma są tzw. pismami procesowymi i podlegają tym samym rygorom). Sprzeciw powinien zawierać następujące elementy, które najlepiej zamieścić w proponowanej niżej kolejności:

 1. Miejscowość i data

 2. Dane sądu, do którego kierujemy sprzeciw (zobacz uwagi do Rubryki 1. sprzeciwu na formularzu)

 3. Dane wszystkich występujących w sprawie podmiotów ze wskazaniem powoda, jego adresu oraz ewentualnie jego pełnomocnika i jego adresu oraz oczywiście dane pozwanego lub pozwanych również ze wskazaniem ich adresów zamieszkana oraz ewentualnie reprezentujących ich pełnomocników. Wszystkie te dane powinny znajdować się na pierwszej stronie pozwu, który otrzymałeś w przesyłce sądowej.

 4. Sygnaturę akt (zobacz uwagi do Rubryki 2. sprzeciwu na formularzu)

 5. Wskazanie na rodzaj pisma – tutaj powinieneś określić czy składasz sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty czy też sprzeciw od wyroku zaocznego. Pokieruj się poniższymi wskazówkami:

  Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” – składasz sprzeciw od nakazu zapłaty
  Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym” – składasz zarzuty od nakazu zapłaty
  Jeśli otrzymałeś z sądu „wyrok zaoczny” – składasz sprzeciw od wyroku zaocznego;

 6. Wskazanie orzeczenia, od którego się odwołujesz. Powinna to być przykładowa formułka: „Niniejszym składam sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty/wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w ……………………. wydanego dnia ……………………… w sprawie o sygnaturze akt …………………………., który doręczono mi w dniu ………………………………….. i zaskarżam go w całości/w części ………………. (co do zaskarżenia w całości bądź w części zobacz uwagi do Rubryki 6. sprzeciwu na formularzu).

 7. Wnioski. W tej części pisma znajduje się również miejsce na wszystkie wnioski, jakie kierujesz do sądu. Mogą to być np.:

– wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (patrz uwagi do rubryki 7. sprzeciwu na formularzu – zarzut niewłaściwości sądu),

– wniosek o oddalenie powództwa w całości/w części dotyczącej określonej kwoty (patrz uwagi do rubryki 6. sprzeciwu na formularzu)

– wniosek o zawezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków (w tym miejscu należy wymienić ich imiona i nazwiska oraz podać adresy korespondencyjne)

– wniosek o skierowanie przez sąd zapytania do danej instytucji, np. banku, Policji, Urzędu Skarbowego o przekazanie sądowi określonych informacji lub dokumentów (jeśli sam nie jesteś uprawniony do ich otrzymania, a masz pewność, że dana instytucja takie informacje bądź dokumenty posiada i mogą one być ważnym dowodem w Twojej sprawie) – w tym miejscu należy wymienić ich imiona i nazwiska/nazwy oraz podać adresy korespondencyjne

– wniosek o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego – radzimy umieścić w każdym sprzeciwie

– wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – koszty sądowe wskazane w nakazie zapłaty bywają spore i warto wówczas, jeśli nasza sytuacja materialna nie jest dobra, zgłosić ten wniosek. Wówczas musimy załączyć do pozwu wypełniony dokument: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, który znajdziecie pod poniższym linkiem: do strony ministerstwa sprawiedliwości

Chociaż nie ma takiego obowiązku, to warto także dołączyć do takiego oświadczenia dokumenty potwierdzające naszą sytuację materialną, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu, czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rozstrzygnięcie, czy zostaniesz zwolniony od kosztów sądowych, czy nie zależy od swobodnego uznania sądu.

– Jeśli Twoja sytuacja majątkowa jest zła możesz również na wypadek przegrania sprawy wnieść o rozłożenie Twojego świadczenia na raty. W tym celu obowiązkowo powinieneś załączyć do pozwu dokumenty obrazujące Twoją sytuację majątkową, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu, czy wydruk historii rachunku bakowego za ostatnie 3 miesiące.

– Wniosek o zwrot kosztów procesu. Jeśli poniesiemy jakiekolwiek koszty związane ze sprawą, np. zaliczkę na biegłego, opłatę od sprzeciwu od wyroku zaocznego – koszty te, w razie wygrania przez nas sprawy, zostaną zasądzone od powoda na naszą rzecz. Na tej podstawie będziemy mogli dochodzić ich zwrotu.

8. Uzasadnienie ze wskazaniem dowodów na poparcie swoich twierdzeń (zobacz uwagi do rubryk 9. i 10. sprzeciwu na formularzu).

9. Podpis (najlepiej czytelny).

10. Wymienienie załączników. W tym miejscu wymień wszystkie załączane do sprzeciwu dokumenty, czyli:

– pełnomocnictwo – jeśli sprzeciw podpisuje nasz pełnomocnik,

– wszystkie dokumenty załączone w charakterze dowodów, wymienione z osobna

– oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym z załączanym dokumentami (jeśli wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych)

– odpowiednią ilość odpisów (w praktyce wystarczą kserokopie) sprzeciwu i wszystkich wymienionych wyżej załączników dla każdego uczestnika. Najczęściej będzie to jeden odpis dla powoda. Jednak jeśli w sprawie jest kilku powodów, albo więcej pozwanych, musisz załączyć kopie dla każdej z tych osób,

– dowód dokonania opłaty sądowej od zarzutów/sprzeciwu od wyroku zaocznego (wyłącznie w wypadku gdy otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu NAKAZOWYM albo wyrok zaoczny, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu UPOMINAWCZYM nie podlega opłacie).

I to by było na tyle. Teraz masz już gotowy sprzeciw od nakazu zapłaty. Wróć do artykułu „Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku” , aby dowiedzieć się co teraz powinieneś z tym dokumentem zrobić, aby skutecznie odwołać się od otrzymanego nakazu zapłaty.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu lub Wyrok Zaoczny?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Na uzupełnienie braków formalnych masz 7 dni !
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Sprzeciw od nakazu formularz – wzór wypełniony

docx dl

Sprzeciw od nakazu tradycyjny – wzór wypełniony

docx dl
 

Przedawnienie długu a hipoteka

in Hipoteka/Kredyty/Przedawnienie
przedawnienie długu a hipoteka
przedawnienie długu a hipoteka

Masz z różnych powodów niespłacony kredyt hipoteczny w banku? A może bank sprzedał już Twój dług do funduszu, który z kolei przeniósł hipotekę na siebie i teraz złożył w sądzie pozew o zapłatę? Zastanawiając się nad możliwością skorzystania z zarzutu przedawnienia pewnie natknąłeś się już na art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który nie brzmi dla Ciebie obiecująco:

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

Bardzo łatwo wyciągnąć stąd wniosek, że w sprawie już nic nie da się zrobić ponieważ, jak to się powszechnie przyjmuje „wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie ulega przedawnieniu”. Otóż nic bardziej błędnego. Wskazany przepis nie stanowi, że wierzytelność nie przedawnia się. Daje on wierzycielowi jedynie prawo do uzyskania zabezpieczenia Z NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ nawet jeśli doszło do przedawnienia zabezpieczonej wierzytelności.

Co to oznacza w praktyce? Otóż, jeśli otrzymasz nakaz zapłaty albo pozew z wezwaniem na rozprawę i nie podniesiesz zarzutu przedawnienia (zakładając oczywiście, że nie masz innych zastrzeżeń, np. co do samego istnienia długu albo jego wysokości), to odpowiadał będziesz za cały dług całym swoim majątkiem. Komornik będzie mógł zająć Twój rachunek bankowy, pensję, świadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, ruchomości (np. samochód) no i oczywiście nieruchomości – zarówno tę, która stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu, jak i wszystkie inne, których jesteś właścicielem.

Jeśli natomiast wierzytelność jest przedawniona i powołasz się na ten fakt przed sądem w sprzeciwie od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew, czy też w toku postępowania – sąd ograniczy Twoją odpowiedzialność jedynie do nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka.

W wielu przypadkach będzie to niewielkie pocieszenie. Szczególnie wtedy, gdy dom czy mieszkanie jest właściwie jedynym Twoim majątkiem, z którego wierzyciel może się zaspokoić. Dla wielu jednak taki zapis w wyroku kończącym postępowanie będzie miał duże znaczenie, bo ocali od egzekucji ich pozostały majątek. Nierzadko jest też tak, że właścicielami nieruchomości jesteśmy tylko nominalnie i w rzeczywistości nie mamy już z nią zbyt wiele wspólnego. Wówczas takie ograniczenie de facto ratuje nasz majątek przed egzekucją komorniczą.

Umorzenie postępowania – nakaz z 2013 roku. 8 354,88 zł

in Nasze Wyroki
postanowienie
postanowienie

W zeszłym roku zgłosiła się do nas klientka. O nakazie zapłaty dowiedziała się dopiero od komornika.

Okazało się, że nakaz został wydany przez sąd elektroniczny w postępowaniu uproszczonym w 2013 roku.

Pomogliśmy i sąd w postanowieniu umorzył postępowanie na  8 354,88 zł.

Idź na Początek