Tag archive

nakaz

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU

w Nakaz Zapłaty przez
dokumenty plik

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zostało szczegółowo omówione  we wpisie :Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem. Temat dzisiejszego wpisu jest podobny, dotyczy jednak sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez tzw. e-sąd.

Nakazy te wydawane są przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w VI Wydziale Cywilnym. Jest to jedyny taki sąd w Polsce, w którym możliwe jest prowadzenie postępowania drogą elektroniczną. Swój sprzeciw możemy jednak wnieść w tradycyjnej formie listownej.

Tak samo, jak w zwykłym postępowaniu upominawczym, na wniesienie sprzeciwu mamy 14 dni od dnia doręczenia nam nakazu zapłaty. Jak wcześniej wspomniałam – wnieść go możemy w tradycyjnej formie, wysyłając listem poleconym na adres sądu, tudzież drogą elektroniczną po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej e-sądu.


W celu ułatwienia samodzielnego sporządzania sprzeciwu można pobrać nasz gotowy wzór, który zostanie omówiony poniżej.

Pobierz wzór – Sprzeciw od nakazu w EPU

docx dl
 

Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy. Napiszemy sprzeciw za Ciebie!

  1. Na początku należy podać datę oraz miejscowość sporządzania sprzeciwu.
  2. Poniżej wskazujemy sąd, do którego ma trafić nasz sprzeciw – w przypadku nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym będzie to wyłącznie Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin).
  3. Poniżej koniecznym jest wskazanie stron postępowania – powoda oraz pozwanego – nas. Musimy wskazać dokładny adres miejsca zamieszkania, lub siedziby obu stron.
  4. Poniżej, z lewej strony podajemy wartość przedmiotu zaskarżenia (skrót W.P.Z.), czyli z jaką zasądzoną do zapłaty przez sąd kwotą się nie zgadzamy. Jeżeli zaskarżamy nakaz zapłaty w całości, należy podać całą kwotę, na jaką opiewa nakaz, a wcześniej pozew powoda.
  5. Pod wartością przedmiotu zaskarżenia wskazujemy sygnaturę akt – znajdziemy ją na nakazie zapłaty, gdyż nadaje ją sąd. W przypadku elektronicznego postępowania upominawczego jej początkiem będzie „VI Nc-e……………”.
  6. Następnie, jeszcze przed uzasadnieniem, podajemy szczegółowe dane sprawy – od jakiego nakazu zapłaty wnosimy sprzeciw, do jakiego sądu (będzie to w/w Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie), w sprawie o jakiej sygnaturze i określamy, czy zaskarżamy nakaz zapłaty w całości, czy w części. W tym miejscu należy także wskazać, o co wnosimy – najczęściej będzie to oddalenie powództwa oraz rozpoznanie sprawy pod naszą nieobecność.
  7. W uzasadnieniu przedstawiamy swoje argumenty, dlaczego samo powództwo powinno ulec oddaleniu, a więc dlaczego uważamy wydanie przedmiotowego nakazu zapłaty za niesłuszne. Co prawda z mocy samego prawa po skutecznym wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty utraci swą moc, a w EPU nie ma konieczności umotywowania swojego sprzeciwu, warto jednak uzasadnić swoje żądanie.
  8. Sporządzony sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym podpisujemy czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem.
  9. Ostatnim elementem naszego sprzeciwu są załączniki. Jeśli nie powołujemy w sprawie żadnych dowodów, ograniczą się one do odpisu sporządzonego sprzeciwu dla drugiej strony – powoda. Oznacza to, iż do sądu wysyłamy dwa sprzeciwy, jeden dla sądu, drugi zaś dla strony powodowej. Nie ma konieczności samodzielnego wysyłania tego pisma na adres strony przeciwnej, gdyż leży to w gestii sądu i to on dokona doręczenia.

Po wniesieniu gotowego sprzeciwu do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie sprawa zostanie przeniesiona do sądu miejsca zamieszkania pozwanego. Nakaz zapłaty zostanie doręczony nam raz jeszcze, tym razem wraz ze wszystkimi załącznikami powołanymi w pozwie przez powoda. Należy pamiętać, że od tego nakazu sprzeciw musi zostać złożony raz jeszcze, ale do sądu naszego miejsca zamieszkania.

Oddalenie powództwa w apelacji – 14 286 zł

w Nasze Wyroki przez

Konsument otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono sprzeciw. Sąd pierwszej instancji nie przychylił się do twierdzeń pełnomocnika pozwanego. W związku z czym została złożona apelacja. 17 stycznia Sąd Okręgowy w Słupsku orzeka na korzyść konsumenta. Powództwo oddalone w całości.

 

Profi Credit zawyża koszty pożyczki i przegrywa sprawę

w Nakaz Zapłaty/Prawo Bankowe/Weksel przez
Pęknięta Skarbonka

Jeśli koszt Twojej pożyczki wydaje Ci się podejrzanie wysoki, warto prześledzić sprawę. Często, jako konsumenci, ufamy, że znany na rynku pożyczkodawca postępuje zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami. Okazuje się jednak, że taka postawa konsumenta jest często wykorzystywana. Potwierdził to kolejny wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej oddalający powództwo firmy Profi Credit Polska SA o zapłatę sztucznie zawyżonych kosztów pożyczki (sygn. akt X C 577/17).

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. Pozwany, będący konsumentem,  zaciągnął pożyczkę w Profi Credit. Otrzymał 4 000 zł. Spłacał ile mógł – łącznie 5 739,00 zł. Mimo spłaty sumy znacznie przewyższającej pożyczoną kwotę, zadłużenie wciąż było wysokie. Pojawiły się problemy z płatnościami. Odezwał się windykator terenowy, który zażądał zapłaty jeszcze kilku tysięcy złotych.

Ostatecznie pożyczkobiorca odebrał sądowy nakaz zapłaty na kwotę … 9 295,28 zł!

W toku sprawy okazało się tymczasem, że pozwany pożyczkobiorca nie jest już nic winien firmie Profi Credit Polska SA. Powództwo zostało oddalone.

Jak to możliwe?

Przede wszystkim powód przedstawił wszystkie dokumenty odnośnie tej pożyczki i przyznał, że pozwany spłacił już dużą część swojego zobowiązania.

Co do reszty, okazuje się, że firmy pożyczkowe, w tym wypadku Profi Credit, ukrywają swoją dodatkową prowizję pod rzekomymi kosztami ubezpieczenia pożyczki. W tym konkretnym przypadku udzielono pożyczki w wysokości 4 000 zł, a koszt jej ubezpieczenia wyniósł aż 4 615 zł! Do tego doszły jeszcze wyssane z palca oraz nieudowodnione w żaden sposób koszty windykacji i … okazało się, że pożyczka jest już w całości spłacona, a firma nadużywa swoich praw i działa niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli masz podobną sprawę, przeczytaj swoją umowę pożyczkową i poważnie rozważ podjęcie obrony – warto.

Pożyczam ci 400 zł, ale oddasz mi 9 500 zł – czyli historia pewnego weksla

w Weksel/Windykacja przez
lupa i dokumenty

Inspiracją do napisania dzisiejszego wpisu jest historia jednego z wielu naszych Klientów, którzy z różnych powodów wpadli w pułapkę tzw. spirali długów. Niejednokrotnie zdarza się w takich sytuacjach, że celem wykonania danego zobowiązania pieniężnego, dłużnik decyduje się na zaciągnięcie kolejnego kredytu czy pożyczki. W wielu jednak przypadkach nie ma już możliwości na uzyskanie środków finansowych z instytucji banku, co skłania dłużników częstokroć do skorzystania z oferty „pomocy” ze strony tzw. parabanków lub osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na udzieleniu pożyczek.

Z opisanym powyżej schematem działania mieliśmy do czynienia w sprawie naszego Klienta, który mając przysłowiowy „nóż na gardle” zmuszony był pożyczyć kwotę 400,00 zł. W tym celu zwrócił się o pomoc do osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tzw. pośrednictwa finansowego. Spotkanie z pośrednikiem zaowocowało uzyskaniem przez naszego Klienta potrzebnych mu pieniędzy, ale niestety nie tylko tym.

Zaledwie cztery miesiące później nasz Klient otrzymał przesyłkę z jednego z sądów rejonowych, która zawierała nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, opiewający na kwotę 9.500,00 zł, nie licząc kosztów sądowych.

Co niezwykle istotne w okolicznościach faktycznych i prawnych omawianej sprawy – podstawą wydania nakazu zapłaty był weksel własny.

Tytułem wyjaśnienia, zgodnie z treścią przepisu art. 485 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 t.j. z dnia 2016.11.09), dalej powoływanego jako „KPC”: Sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.

Ponadto, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności, co wynika wprost z treści przepisu art. 492 § 1 KPC, zaś nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia (o czym stanowi treść przepisu art. 492 § 3 zdanie pierwsze KPC), który wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia pozwanemu przedmiotowego orzeczenia, co w dużym uproszczeniu, w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony pozwanego, sprowadza się zwykle do natychmiastowego egzekwowania roszczenia.

Tym niemniej, zgodnie z treścią przepisu art. 492 § 3 zdanie drugie KPC: „W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.” i tak też się stało w okolicznościach analizowanego przypadku.

Naszemu Klientowi przedstawiono bowiem przy zawieraniu de facto umowy pożyczki weksel własny do podpisu, jednakże inny, aniżeli ten, który był podstawą wydania nakazu zapłaty.

W zarzutach pozwanego od przedmiotowego nakazu zapłaty sformułowany został wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego grafologa, który w toku postępowania sądowego będzie badał autentyczność podpisu pozwanego na w/w wekslu własnym, przedłożonym wraz z pozwem przez powoda.

Niezależnie od powyższego, szeregiem argumentów faktycznych i prawnych, pozwany zakwestionował twierdzenia powoda, jakoby ten, w zamian za otrzymaną kwotę 400,00 zł zobowiązany był wobec niego do zapłaty kwoty 9.500,00 zł.

Sprawa jest w toku i czekamy obecnie na rozstrzygnięcie Sądu, ale pamiętajcie Drodzy Czytelnicy o szczególnych „właściwościach” weksla własnego in blanco, kiedy będziecie go podpisywać, ponieważ jego prawidłowe wykorzystanie, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek faktycznych i prawnych, rodzi zwykle poważne konsekwencje.

getBACK i Wschodni Bank Cukrownictwa czyli dochodzenie wierzytelności sprzed 17 lat

w Nakaz Zapłaty/Przedawnienie/Windykacja przez
ręce i pieniądzę

Ostatnimi czasy na rynku przedawnionych wierzytelności pojawiła się osobliwa grupa dłużników. Owi kredytobiorcy zaciągnęli zobowiązanie, najczęściej około 2000 roku, we Wschodnim Banku Cukrownictwa S.A.  Następnie spłacili je częściowo. W większości przypadków do całkowitej spłaty zadłużenia pozostały kwoty w granicach  kliku tysięcy złotych.

Od tamtego czasu nikt się z owymi kredytobiorcami nie kontaktował. Nie otrzymywali wezwań do zapłaty. Do momentu aż odebrali sądowy nakaz zapłaty – po 17 latach od upływu terminu spłaty zadłużenia. Powodem jest Trigon Profit NSFIZ. W owych przypadkach szczególnie rażąca jest wysoka kwota roszczenia w stosunku do kapitału pozostałego do spłaty. Obecnie, zamiast kilu tysięcy złotych niespłaconego zadłużenia, powód żąda zapłaty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.  Skąd tak wysoka suma?

Bank Cukrownictwa sprzedał swoje wierzytelności Idea Bankowi, a ten z kolei Funduszowi Getback. Stąd już prosta droga do Trigonu, którym Getback zarządza. W międzyczasie narosły koszty windykacji, korespondencji (często w żaden sposób nie wykazane) i oczywiście odsetki.

We wskazanych przypadkach wierzytelności są już oczywiście przedawnione. Zjawisko jest masowe. Co ciekawe wszystkie nakazy kierowane są z X Wydziału Sądu Rejonowego w Elblągu,  i to niezależnie od miejsca zamieszkania pozwanych.

 

 

 

Jak Ultimo zamiast 9 000 zł zażądał od pożyczkobiorcy 200 000 zł

w Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie przez
Pieniądze

Jeśli nadal zastanawiacie się po co właściwie funkcjonuje w obrocie prawnym instytucja przedawnienia, ta historia stanowi świetną odpowiedź.

Sprawa, jakich wiele, Pani Bernadeta, pożyczkobiorca, otrzymała właśnie nakaz zapłaty na rzecz Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie. Co do zasady Pani Bernadeta  zgadza się ze swoim obowiązkiem zapłaty ale jej podejrzenia wzbudziła kwota zadłużenia.

Zacznijmy od początku…

Mamy rok 2000. Pani Bernadeta podpisuje umowę pożyczki z Bankiem PEKAO SA. Limit pożyczki – 9 tys. zł. Termin spłaty – wrzesień 2001 r. Pani Bernadeta bije się w pierś i przyznaje, że faktycznie limit wykorzystała jednak, z powodu różnych okoliczności życiowych, nie była w stanie go spłacić. Nikt nigdy nie zgłaszał się do niej o zapłatę dłużnych kwot.

W roku 2016 dług kupił Ultimo NSFIZ.

Wreszcie, w roku 2017 r. Pani Bernadeta odbiera sądowy nakaz zapłaty na rzecz Ultimo astronomicznej kwoty … 203 818,16 zł!

Do pozwu dołączono umowę pożyczki, oraz kalkulację, z której wynikało, że znakomitą większość żądanej kwoty stanowią oczywiście odsetki za opóźnienie.

Złożono sprzeciw. Wobec oczywistego przedawnienia roszczenia powód natychmiastowo cofnął pozew, a sąd umorzył postępowanie.

To jest właśnie książkowy przykład zastosowania zarzutu przedawnienia. Owszem, dłużnik ma obowiązek zapłaty, jednak wierzyciel nie może swojego prawa nadużywać i milczeć latami w ten sposób maksymalizując roszczenie odsetkowe. Przedawnienie ma zapewnić pewność obrotu prawnego. Jeżeli wierzyciel nie zgłasza się po swoje roszczenie w okresie do 3 lat od jego wymagalności, musi liczyć się z możliwością podniesienia zarzutu przedawnienia.

Ultimo umorzenie na kwotę 66584 zł

w Nasze Wyroki przez
Wyrok

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Klientka dostała pozew z sądu z terminem rozprawy. W roli strony powodowej tym razem wystąpiło Ultimo.  Złożyliśmy odpowiednie pisma i spraw zakończyła się pozytywnie. Z dużą satysfakcją przekazywałem klientce informację, że postępowanie zostało umorzone.

Best I oddalenie powództwa na kwotę 75 070 zł

w Nasze Wyroki przez
Wyrok

Spraw przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Nasz klient został pozwany przez Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni. Wygraliśmy w pierwszej instancji, sąd oddalił powództwo w całości. Prawnicy funduszu zapowiedzieli apelację. Czekamy z niecierpliwością…

Ultimo umorzenie na kwotę 203 818 zł

w Nasze Wyroki przez
Wyrok

Nasi prawnicy podjęli się obrony klientki, co do której fundusz Ultimo skierował sprawę do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Kwota roszczenia ponad 200 000 zł.  Efektem naszej pracy jest umorzenie postępowania.

Umorzenie na ponad 62 000 zł

w Nasze Wyroki przez
Wyrok

Sprawa przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty. Wierzyciel zażyczył sobie łącznie z kosztami od naszej klientki prawie 70 000 zł.

Efektem naszej pracy jest umorzenie postępowania.

Idź na Początek