Tag archive

dług

Czy podpisanie ugody przekreśla możliwość powołania się na przedawnienie przed sądem?

w Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie przez
Ugoda

Postawione wyżej pytanie zrodziło się na kanwie historii jednej z wielu spraw, przedmiotem których są roszczenia nabywców wierzytelności z tytułu umów pożyczek, kredytów i innych, lawinowo wręcz kierowane do sądów powszechnych w całej Polsce.

Kiedy jedna z naszych Klientek zwróciła się jakiś czas temu po pomoc prawną, jej sprawa wydawała się być dość prosta i oczywista wobec skutecznego upływu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia, dochodzonego pozwem.

Od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie został złożony sprzeciw, w którym zakwestionowane zostały wszystkie twierdzenia powoda i podniesiony zarzut przedawnienia, co zwykle skutkuje cofnięciem pozwu przez powoda bądź niejako „zmusza” przeciwnika procesowego do złożenia pisma procesowego dla poparcia i dodatkowego uargumentowania jego stanowiska w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia ze strony Sądu rozpoznającego sprawę.

W omawianych okolicznościach faktycznych i prawnych stało się podobnie, z tą tylko różnicą, iż dla uzasadnienia dochodzonego przez siebie roszczenia powód powołał się na fakt zawarcia przez pozwaną na etapie przed sądowym ugody, co do zasady prowadzi zwykle do przerwania biegu terminu przedawnienia danego roszczenia.

Tym niemniej, w analizowanym przypadku tak się nie stało, a to za sprawą postanowienia, zgodnie z którym

„Ugoda zostanie zawarta pod warunkiem podpisania przez Dłużnika i odesłania jednego egzemplarza Ugody listem poleconym lub doręczenia osobiście w terminie 5 dni od jej otrzymania na adres (…).”.

Nasza Klientka złożyła swój podpis pod treścią ugody, jednakże celowo odesłała go na wskazany adres po upływie powołanego powyżej terminu, mając na celu jedynie wywołanie skutku w postaci zaprzestania działań windykacyjnych ze strony wierzyciela, co w istocie prowadzi do wniosku, iż do zawarcia ugody między Stronami w rzeczywistości nie doszło.

Wniosek płynący z przytoczonej historii winien być taki, że nie zawsze fakt podpisania ugody z wierzycielem na etapie przedsądowym definitywnie wyklucza możliwość podjęcia skutecznej obrony w toku postępowania sądowego, jednakże wszystko zależy od konkretnych okoliczności sprawy i treści samej ugody.

Z tych też względów Nasi Drodzy Czytelnicy czytajcie i analizujcie dokładnie treść dokumentów, kierowanych do Was przez wierzycieli w toku działań windykacyjnych, zanim złożycie na nich swoje własnoręczne podpisy, a w razie wątpliwości zwróćcie się o profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie.

Umorzenie na kwotę 66 538 zł

w Nasze Wyroki przez
Wyrok

Nasza klientka otrzymała pozew z Sądu Rejonowego w Wejherowie na kwotę 66538,80 zł. Otrzymała również wezwanie na rozprawę w na lipiec.

Na rozprawę nie musi już iść. Złożyliśmy odpowiedź na pozew a Fundusz Inwestycyjny wycofał się z procesu. Sąd umorzył postępowanie i zasądził na naszą  rzecz koszty.

Podejmij skuteczną obronę bo masz do tego prawo!

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem

w E-Sąd/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie/Windykacja przez
sprzeciw wzór

Nim samodzielnie sporządzisz sprzeciw od nakazu zapłaty, zastanów się czy nie lepiej powierzyć stworzenie tego pisma i poprowadzenie całej sprawy profesjonalnemu prawnikowi (adwokatowi albo radcy prawnemu). Szczególnie jeśli sprawa jest skomplikowana i nie masz pewności, w jaki sposób sformułować sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Jeśli jednak sam chcesz napisać ten dokument, niniejszy artykuł pomoże Ci złożyć odwołanie od nakazu zapłaty w odpowiedniej formie.

W pierwszej kolejności powinieneś zacząć od lektury wpisu: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku”. Dowiesz się z niego, jak złożyć odwołanie od nakazu zapłaty i przedstawić prawidłowy dokument. Znajdziesz też odpowiedź na pytanie, czy swój sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym powinieneś sporządzić na formularzu czy w formie pisma tradycyjnego. Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sąd lub sąd tradycyjny musi otrzymać w odpowiedniej formie. Jeżeli po przeczytaniu artykułu, nadal masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na Twoje pytania o sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czy nakazowym.

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje na temat tego, jak wypełnić formularz sprzeciwu (punkt I) oraz jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w formie pisma tradycyjnego (punkt II). Na końcu tekstu znajdziesz dodatkową pomoc, którą mogą stanowić wypełnione wzory. Jeśli sam wnosisz sprzeciw od nakazu zapłaty formularz został przez nas omówiony w prostych słowach, w niniejszym artykule.

I. Jak wypełnić sprzeciw na formularzu

Rubryka 1. – Sąd, do którego składany jest sprzeciw lub zarzuty

W tym miejscu należy wpisać nazwę sądu, który wydał nakaz zapłaty oraz właściwy wydział. Dane te znajdziesz na samym nakazie oraz na kopercie, w której otrzymałeś korespondencję z sądu

Rubryka 2. – Sygnatura akt

Wpisz sygnaturę akt. Najczęściej znajduje się ona w lewym górnym rogu nakazu zapłaty. Znajdziesz ją także na piśmie przewodnim z sądu i czasem na kopercie. Sygnatura składa się z cyfry rzymskiej, symbolu literowego oraz numeru sprawy łamanego na rok, np. I Nc 2586/17 lub VI Nc-e 81698442/16.

Rubryka 3.1.1 – Pozwany i jego adres

Wpisz tutaj swoje dane: imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Powinien to być adres, pod którym odbierasz pocztę. Niekoniecznie musi to być natomiast adres zameldowania. We wskazane miejsce sąd będzie doręczał Ci korespondencję związaną ze sprawą, chyba, że wskażesz osobny adres do korespondencji w rubryce 3.1.3., o czym piszemy niżej.

Rubryka 3.1.2. – Pełnomocnik pozwanego

Jeśli czytasz ten artykuł, najprawdopodobniej nie będziesz wypełniał tego pola. W tym miejscu wpisuje się dane pełnomocnika, jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty składamy za jego pośrednictwem. Najczęściej są to dane adwokata lub radcy prawnego. Może się również zdarzyć, że sprzeciw składa za Ciebie mąż lub żona, inny członek rodziny lub pracownik. To jest miejsce na wpisanie ich danych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Rubryka 3.1.3. – Adres pozwanego do doręczeń

To pole często pozostaje puste. Wypełnij je, jeśli życzysz sobie, aby poczta związana ze sprawą doręczana była pod inny adres niż ten, pod którym zamieszkujesz, np. do miejsca pracy czy miejsca zamieszkania zaufanych Ci osób. Sąd będzie doręczał wszelką korespondencję związaną ze sprawą właśnie pod ten adres.

Rubryki od 3.2.1. do 3.2.3.

Wypełnij te pola, jeśli w charakterze pozwanych występują w sprawie także inne osoby. Dzieje się tak najczęściej, gdy kilka osób odpowiada za spłatę kredytu/pożyczki albo czynszu najmu. Tego, czy w sprawie występują jeszcze inni pozwani, dowiesz się z nakazu zapłaty oraz z pozwu. W nakazie sąd zobowiązuje wówczas nie tylko Ciebie, ale także inne osoby, do zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz powoda. Na samym początku pozwu będą znajdować się dane adresowe pozostałych pozwanych.

Rubryka 4. – Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw/zarzuty?

Jeśli w rubrykach od 3.1.1. do 3.2.3. nie było dość miejsca na wpisanie danych wszystkich pozwanych, musisz skreślić „tak” i wypełnić formularz DS. Znajdziesz go na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o sprzeciw od nakazu zapłaty formularz w innym przypadku wymaga skreślenia słowa „nie”.

Rubryka 5.1. – Strona powodowa

Wpisz tutaj imię i nazwisko bądź nazwę powoda. Najlepiej spisać te dane z nakazu zapłaty bądź z pozwu. Wówczas masz pewność, że sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wypełniłeś poprawnie.

Rubryka 5.2. – Strona pozwana

W tym miejscu wpisz swoje imię i nazwisko, a także imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich pozostałych pozwanych.

Rubryka 6. – Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego

W tym miejscu wskazujesz sądowi, czy nie zgadzasz się z całym żądaniem powoda, czy tylko z jego częścią. Przykładowo, gdy ktoś dochodzi od Ciebie zapłaty kwoty niespłaconej pożyczki, a Ty twierdzisz, że takiej pożyczki w ogóle nie zaciągałeś, to kwestionujesz całość roszczenia. Z kolei, gdy nie zgadzasz się tylko z wysokością żądanej kwoty (np. powód twierdzi, że jesteś mu winny 5 tys. zł ,a Twoim zdaniem jest to tylko 2 tys.), to zaskarżasz nakaz w części, tj. w zakresie pozostałych 3 tys. zł.

Powinieneś skreślić odpowiednio „w całości” bądź „w części”. Jeśli skarżysz nakaz w części, to musisz opisać w jakiej (patrz załączony, wypełniony wzór sprzeciwu).

Rubryka 7. – Zarzuty i wnioski pozwanego

To bardzo ważna rubryka. W tym miejscu powinieneś wpisać wszystkie swoje zarzuty i wnioski, które później szerzej rozwiniesz w uzasadnieniu. Dla ułatwienia wskazujemy przykładowe zarzuty:

– Zarzut przedawnienia roszczenia – podstawowym prawem dłużnika jest możliwość odmowy świadczenia, jeśli od terminu zapłaty upłynął ściśle określony przepisami okres. Na chwilę obecną sądy nie biorą jednak pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu. Konieczny jest Twój zarzut, który należy uzasadnić. Na temat terminów przedawnienia różnego rodzaju roszczeń piszemy szeroko na łamach niniejszego portalu. Pledziewicz Kancelaria specjalizuje się w tym zakresie i oferuje bardzo korzystne warunki prowadzenia sprawy w przypadku roszczeń przedawnionych – w praktyce bez opłat po stronie Klienta. Z naszą ofertą możesz zapoznać się tutaj.

– Zarzut niewłaściwości sądu – co do zasady powództwo powinno być skierowane do sądu miejsca zamieszkania pozwanego, czyli do Twojego sądu. Są jednak sytuacje, kiedy powód może skierować sprawę gdzie indziej, a sąd ten będzie mógł przekazać sprawę do sądu miejsca Twojego zamieszkania, ale TYLKO NA TWÓJ ZARZUT. Dlatego, jeśli sprawa nie została skierowana do sądu Twojego miejsca zamieszkania, a nie chcesz ponosić kosztów indywidualnej porady prawnej i wyjaśniać tej kwestii szczegółowo, radzimy zamieścić ten zarzut w omawianej rubryce i wnieść o przeniesienie sprawy do sądu właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. W najgorszym wypadku sąd nie zgodzi się z Twoim twierdzeniem i sprawa pozostanie w dotychczasowym sądzie.

– Zarzut nieistnienia roszczenia – jeśli w ogóle kwestionujesz fakt, że jesteś coś winny powodowi, np. gdy w rzeczywistości nie kupiłeś danego towaru albo nie zaciągnąłeś pożyczki itp.

– Zarzut spełnienia roszczenia – umieszczasz ten zarzut, jeśli twierdzisz, że cała kwota, którą byłeś winny powodowi, została już przez Ciebie zapłacona. Podnosząc ten zarzut twierdzisz, że roszczenie faktycznie istniało (inaczej niż w przypadku zarzutu nieistnienia roszczenia), ale dług ten został już w całości spłacony przez Ciebie lub kogoś innego w Twoim imieniu, w związku z czym roszczenie powoda wygasło.

W tej rubryce możesz również zgłosić wniesienie tzw. powództwa wzajemnego. Możesz wnieść przeciwko powodowi odrębny pozew, jeśli sam masz w stosunku do niego własne roszczenia. Wówczas należy wypełnić i załączyć do sprzeciwu formularz PW także dostępny na wskazanej już stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kwestia powództwa wzajemnego jest bardzo obszerna i wymagałaby oddzielnego potraktowania, dlatego w tym miejscu skupimy się na najistotniejszej kwestii – mianowicie, ważne jest abyś wiedział, że powództwo wzajemne w postępowaniu uproszczonym często jest niedopuszczalne. Jeśli tak będzie, twoja sprawa zostanie wyodrębniona i przekazana do osobnego rozpatrzenia.

W tej rubryce znajduje się również miejsce na wszystkie wnioski, jakie kierujesz do sądu. Mogą to być np.

– wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego,

– wniosek o oddalenie powództwa w całości/ w części dotyczącej określonej kwoty (patrz uwagi do rubryki 6.),

– wniosek o skierowanie przez sąd zapytania do danej instytucji, np. banku, Policji, Urzędu Skarbowego, o przekazanie sądowi określonych informacji lub dokumentów (jeśli sam nie jesteś uprawniony do ich otrzymania, a masz pewność, że dana instytucja takie informacje bądź dokumenty posiada i mogą one stanowić ważny dowód w Twojej sprawie),

– wniosek o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego – radzimy umieścić w każdym sprzeciwie,

– wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – koszty sądowe wskazane w nakazie zapłaty mogą być duże i warto wówczas, jeśli Twoja sytuacja materialna nie jest dobra, zgłosić ten wniosek. Wówczas musisz załączyć do pozwu wypełniony dokument: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, który znajdziesz pod poniższym linkiem: do strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Chociaż nie ma takiego obowiązku, to warto także dołączyć do takiego oświadczenia dokumenty potwierdzające Twoją sytuację materialną, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rozstrzygnięcie, czy zostaniesz zwolniony od kosztów sądowych, czy nie, zależy od swobodnego uznania sądu.

– Wniosek o rozłożenie świadczenia na raty. Jeśli Twoja sytuacja majątkowa jest zła, możesz również, na wypadek przegrania sprawy, wnieść o rozłożenie Twojego świadczenia na raty. W tym celu obowiązkowo powinieneś załączyć do pozwu dokumenty obrazujące Twoją sytuację majątkową, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rubryka 8. – Żądanie zwrotu kosztów procesu

To pole warto wypełnić zawsze. Jeśli poniesiemy jakiekolwiek koszty związane ze sprawą, np. zaliczkę na biegłego, opłatę od sprzeciwu od wyroku zaocznego – koszty te, w razie wygrania przez nas sprawy, zostaną zasądzone od powoda na naszą rzecz. Na tej podstawie będziemy mogli dochodzić ich zwrotu.

Rubryka 9. – Uzasadnienie

W tej rubryce należy uzasadnić nasze stanowisko oraz zarzuty i wnioski sformułowane w rubryce 7. Uzasadnienie powinno być opisem naszego stanowiska w sprawie i wyjaśnieniem dlaczego nie zgadzamy się z roszczeniem powoda. W tym miejscu należy wskazać wszystkie okoliczności sprawy, jakie są nam znane. Później możemy nie mieć już takiej możliwości.

W tej rubryce należy odnieść się do wszystkich twierdzeń powoda. Jeśli nie zgadzamy się z którymś z nich powinniśmy wyraźnie napisać to w uzasadnieniu, np. „nie prawdą jest, że byłem stroną umowy pożyczki, na którą powołuje się powód”, albo: „nie zgadzam się z twierdzeniem powoda, że wpłacając na jego konto kwotę 500 zł tym samym uznałem roszczenie”, czy też: „nieprawdziwe jest twierdzenie powoda, że odebrałem towar dnia 20 lutego 2014 r.” itp. Jest to bardzo ważne. Zgodnie z zasadami procesu cywilnego, jeśli nie zaprzeczymy wyraźnie twierdzeniom drugiej strony, sąd może uznać, że się z nimi zgadzamy.

Rubryka 10. – Wnioski dowodowe

W tym miejscu powinieneś wskazać wszystkie dowody, jakimi dysponujesz, na poparcie swoich twierdzeń zawartych w uzasadnieniu. Jest to bardzo ważne ponieważ później możesz nie mieć już możliwości przedstawienia dodatkowych materiałów dowodowych.

Dowodem może być wszystko, co stanowi potwierdzenie Twojego stanowiska w sprawie. Najczęściej będzie to dokument (obowiązkowo w oryginale) bądź świadek. W przypadku świadka obowiązkowo wskaż jego imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Jeśli powołujesz się na dokumenty znajdujące się u innych osób/instytucji również powinieneś wskazać ich dane.

Dowody należy wpisywać po jednym w każdej rubryce a w polu obok wskazać na jaką okoliczność dany dowód powołujemy, np.

Wezwanie do zapłaty z dnia 15 maja 2010 r. – przedawnienie roszczenia

Świadek Maria Kwiatkowska, zam. ul. Ogrodowa 5, 12-345 Warszawa – na okoliczność, że w dniu rzekomego zawarcia umowy pożyczki przebywałem za granicą i nie mogłem jej podpisać.

Rubryka 11. – Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

Na formularzu mamy miejsce jedynie na 4 dowody. Często się zdarza, że do sprzeciwu chcemy załączyć ich więcej. Wówczas należy skreślić słowo „tak” i dodatkowe dowody zgłosić na formularzu WD, który znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości . Ten dodatkowy formularz załączamy do sprzeciwu.

Jeśli natomiast udało się Tobie zmieścić na formularzu sprzeciwu wszystkie dowody to skreśl słowo „nie” i przejdź dalej.

Rubryka 12. – Załączniki

W tym miejscu wymień wszystkie załączane do sprzeciwu dokumenty, czyli:

– pełnomocnictwo – jeśli sprzeciw podpisuje Twój pełnomocnik,

– wszystkie dokumenty załączone w charakterze dowodów, wymienione z osobna

– formularz PW, jeśli zgłosiliśmy powództwo wzajemne,

– formularz WD, jeśli w sprzeciwie nie zmieściliśmy wszystkich powoływanych dowodów,

– oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym z załączanymi dokumentami (jeśli wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych)

– odpowiednią ilość odpisów (wystarczą kserokopie) sprzeciwu i wszystkich wymienionych wyżej załączników dla każdego uczestnika. Najczęściej będzie to jeden odpis dla powoda. Jednak jeśli w sprawie jest kilku powodów, albo więcej pozwanych, musisz załączyć kopie dla każdej z tych osób,

– dowód dokonania opłaty sądowej od zarzutów/sprzeciwu od wyroku zaocznego (wyłącznie w wypadku gdy otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu NAKAZOWYM albo wyrok zaoczny, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu UPOMINAWCZYM nie podlega opłacie).

Rubryka 13. – Imię i nazwisko oraz podpis

Tutaj czytelnie wpisz swoje imię i nazwisko (jeśli sprzeciw składa pełnomocnik to wpisuje on własne dane) i złóż podpis (najlepiej czytelny).

Rubryka 14. – data

Tu należy wpisać dzień, w którym formularz został wypełniony.

Pamiętaj, że gdy zabraknie Ci miejsca w danej rubryce formularza, należy dokończyć tekst na dowolnej kartce formatu A4, opisując ją numerem rubryki, którą kontynuujemy, np. „c.d. rubryki 9 – uzasadnienie”.

Na koniec trzy rzeczy, o których musisz pamiętać, żeby złożyć skutecznie sprzeciw na formularzu, a o których często się zapomina:

 • Podpisz formularz i wszystkie załączane do niego dodatkowo karty;
 • Oznacz jakie pismo kierujesz do sądu – na pierwszej stronie formularza, obok symbolu „SP” znajdziesz rubrykę z tekstem: „sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty”. Powinieneś zostawić jedną pozycję i skreślić dwie pozostałe. Najczęściej pozostawisz sprzeciw od nakazu zapłaty ale na wszelki wypadek wyjaśniamy w jakich okolicznościach składasz powyższe pisma:

Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” – składasz sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym” – składasz zarzuty od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś z sądu „wyrok zaoczny” – składasz sprzeciw od wyroku zaocznego;

 • Przekreśl wszystkie pola, których nie wypełniłeś. W innym wypadku sad może wezwać Ciebie do uzupełnienia tego braku i przesłania egzemplarza sprzeciwu ze skreślonymi pustymi polami. Jeśli tego braku nie uzupełnisz termin na wniesienie sprzeciwu upłynie, a nakaz się uprawomocni. Oczywiście skreślamy tylko pola białe, czyli te przeznaczone do wypełnienia przez składającego formularz.

Nakaz Zapłaty

II. Jak napisać sprzeciw w formie tradycyjnej

Gdy sporządzamy sprzeciw w formie tradycyjnej właściwie powinniśmy pamiętać, aby umieścić w nim wszystkie elementy znajdujące się na wcześniej opisanym formularzu.

Sprzeciw piszemy w formie podania podobnego do pozwu, który otrzymaliśmy (oba pisma są tzw. pismami procesowymi i podlegają tym samym rygorom). Sprzeciw powinien zawierać następujące elementy, które najlepiej zamieścić w proponowanej niżej kolejności:

 1. Miejscowość i data
 2. Dane sądu, do którego kierujemy sprzeciw (zobacz uwagi do Rubryki 1. sprzeciwu na formularzu)
 3. Dane wszystkich występujących w sprawie podmiotów ze wskazaniem powoda, jego adresu oraz ewentualnie jego pełnomocnika i jego adresu oraz oczywiście dane pozwanego lub pozwanych również ze wskazaniem ich adresów zamieszkana oraz ewentualnie reprezentujących ich pełnomocników. Wszystkie te dane powinny znajdować się na pierwszej stronie pozwu, który otrzymałeś w przesyłce sądowej.
 4. Sygnaturę akt (zobacz uwagi do Rubryki 2. sprzeciwu na formularzu)
 5. Wskazanie na rodzaj pisma – tutaj powinieneś określić czy składasz sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty czy też sprzeciw od wyroku zaocznego. Pokieruj się poniższymi wskazówkami:
  Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” – składasz sprzeciw od nakazu zapłaty
  Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym” – składasz zarzuty od nakazu zapłaty
  Jeśli otrzymałeś z sądu „wyrok zaoczny” – składasz sprzeciw od wyroku zaocznego;
 6. Wskazanie orzeczenia, od którego się odwołujesz. Powinna to być przykładowa formułka: „Niniejszym składam sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty/wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w ……………………. wydanego dnia ……………………… w sprawie o sygnaturze akt …………………………., który doręczono mi w dniu ………………………………….. i zaskarżam go w całości/w części ………………. (co do zaskarżenia w całości bądź w części zobacz uwagi do Rubryki 6. sprzeciwu na formularzu).
 7. Wnioski. W tej części pisma znajduje się również miejsce na wszystkie wnioski, jakie kierujesz do sądu. Mogą to być np.:

– wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (patrz uwagi do rubryki 7. sprzeciwu na formularzu – zarzut niewłaściwości sądu),

– wniosek o oddalenie powództwa w całości/w części dotyczącej określonej kwoty (patrz uwagi do rubryki 6. sprzeciwu na formularzu)

– wniosek o zawezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków (w tym miejscu należy wymienić ich imiona i nazwiska oraz podać adresy korespondencyjne)

– wniosek o skierowanie przez sąd zapytania do danej instytucji, np. banku, Policji, Urzędu Skarbowego o przekazanie sądowi określonych informacji lub dokumentów (jeśli sam nie jesteś uprawniony do ich otrzymania, a masz pewność, że dana instytucja takie informacje bądź dokumenty posiada i mogą one być ważnym dowodem w Twojej sprawie) – w tym miejscu należy wymienić ich imiona i nazwiska/nazwy oraz podać adresy korespondencyjne

– wniosek o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego – radzimy umieścić w każdym sprzeciwie

– wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – koszty sądowe wskazane w nakazie zapłaty bywają spore i warto wówczas, jeśli nasza sytuacja materialna nie jest dobra, zgłosić ten wniosek. Wówczas musimy załączyć do pozwu wypełniony dokument: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, który znajdziecie pod poniższym linkiem: do strony ministerstwa sprawiedliwości

Chociaż nie ma takiego obowiązku, to warto także dołączyć do takiego oświadczenia dokumenty potwierdzające naszą sytuację materialną, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu, czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rozstrzygnięcie, czy zostaniesz zwolniony od kosztów sądowych, czy nie zależy od swobodnego uznania sądu.

– Jeśli Twoja sytuacja majątkowa jest zła możesz również na wypadek przegrania sprawy wnieść o rozłożenie Twojego świadczenia na raty. W tym celu obowiązkowo powinieneś załączyć do pozwu dokumenty obrazujące Twoją sytuację majątkową, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu, czy wydruk historii rachunku bakowego za ostatnie 3 miesiące.

– Wniosek o zwrot kosztów procesu. Jeśli poniesiemy jakiekolwiek koszty związane ze sprawą, np. zaliczkę na biegłego, opłatę od sprzeciwu od wyroku zaocznego – koszty te, w razie wygrania przez nas sprawy, zostaną zasądzone od powoda na naszą rzecz. Na tej podstawie będziemy mogli dochodzić ich zwrotu.

8. Uzasadnienie ze wskazaniem dowodów na poparcie swoich twierdzeń (zobacz uwagi do rubryk 9. i 10. sprzeciwu na formularzu).

9. Podpis (najlepiej czytelny).

10. Wymienienie załączników. W tym miejscu wymień wszystkie załączane do sprzeciwu dokumenty, czyli:

– pełnomocnictwo – jeśli sprzeciw podpisuje nasz pełnomocnik,

– wszystkie dokumenty załączone w charakterze dowodów, wymienione z osobna

– oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym z załączanym dokumentami (jeśli wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych)

– odpowiednią ilość odpisów (w praktyce wystarczą kserokopie) sprzeciwu i wszystkich wymienionych wyżej załączników dla każdego uczestnika. Najczęściej będzie to jeden odpis dla powoda. Jednak jeśli w sprawie jest kilku powodów, albo więcej pozwanych, musisz załączyć kopie dla każdej z tych osób,

– dowód dokonania opłaty sądowej od zarzutów/sprzeciwu od wyroku zaocznego (wyłącznie w wypadku gdy otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu NAKAZOWYM albo wyrok zaoczny, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu UPOMINAWCZYM nie podlega opłacie).

I to by było na tyle. Teraz masz już gotowy sprzeciw. Wróć do artykułu „Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku” , aby dowiedzieć się co teraz powinieneś z tym dokumentem zrobić, aby skutecznie odwołać się od otrzymanego nakazu zapłaty.

Nakaz Zapłaty

Sprzeciw od nakazu formularz – wzór wypełniony

docx dl

Sprzeciw od nakazu tradycyjny – wzór wypełniony

docx dl

Przedawnienie długu a hipoteka

w Hipoteka/Kredyty/Przedawnienie przez
przedawnienie długu a hipoteka

Masz z różnych powodów niespłacony kredyt hipoteczny w banku? A może bank sprzedał już Twój dług do funduszu, który z kolei przeniósł hipotekę na siebie i teraz złożył w sądzie pozew o zapłatę? Zastanawiając się nad możliwością skorzystania z zarzutu przedawnienia pewnie natknąłeś się już na art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który nie brzmi dla Ciebie obiecująco:

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

Bardzo łatwo wyciągnąć stąd wniosek, że w sprawie już nic nie da się zrobić ponieważ, jak to się powszechnie przyjmuje „wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie ulega przedawnieniu”. Otóż nic bardziej błędnego. Wskazany przepis nie stanowi, że wierzytelność nie przedawnia się. Daje on wierzycielowi jedynie prawo do uzyskania zabezpieczenia Z NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ nawet jeśli doszło do przedawnienia zabezpieczonej wierzytelności.

Co to oznacza w praktyce? Otóż, jeśli otrzymasz nakaz zapłaty albo pozew z wezwaniem na rozprawę i nie podniesiesz zarzutu przedawnienia (zakładając oczywiście, że nie masz innych zastrzeżeń, np. co do samego istnienia długu albo jego wysokości), to odpowiadał będziesz za cały dług całym swoim majątkiem. Komornik będzie mógł zająć Twój rachunek bankowy, pensję, świadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, ruchomości (np. samochód) no i oczywiście nieruchomości – zarówno tę, która stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu, jak i wszystkie inne, których jesteś właścicielem.

Jeśli natomiast wierzytelność jest przedawniona i powołasz się na ten fakt przed sądem w sprzeciwie od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew, czy też w toku postępowania – sąd ograniczy Twoją odpowiedzialność jedynie do nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka.

W wielu przypadkach będzie to niewielkie pocieszenie. Szczególnie wtedy, gdy dom czy mieszkanie jest właściwie jedynym Twoim majątkiem, z którego wierzyciel może się zaspokoić. Dla wielu jednak taki zapis w wyroku kończącym postępowanie będzie miał duże znaczenie, bo ocali od egzekucji ich pozostały majątek. Nierzadko jest też tak, że właścicielami nieruchomości jesteśmy tylko nominalnie i w rzeczywistości nie mamy już z nią zbyt wiele wspólnego. Wówczas takie ograniczenie de facto ratuje nasz majątek przed egzekucją komorniczą.

Umorzenie postępowania – nakaz z 2013 roku. 8 354,88 zł

w Nasze Wyroki przez
postanowienie

W zeszłym roku zgłosiła się do nas klientka. O nakazie zapłaty dowiedziała się dopiero od komornika.

Okazało się, że nakaz został wydany przez sąd elektroniczny w postępowaniu uproszczonym w 2013 roku.

Pomogliśmy i sąd w postanowieniu umorzył postępowanie na  8 354,88 zł.

E-Ultimo

w Dług/Ogólne/Windykacja przez
magnes pieniądze

Już jakiś czas temu rzucił mi się w oczy film reklamujący produkt: portal E-Ultimo. Staram się być na bieżąco w tematyce działań, jakie podejmują fundusze sekurytyzacyjne i inne firmy windykacyjne. Już kilkakrotnie obejrzałem spot reklamowy i postanowiłem napisać co na  ten temat myślę ponieważ mam świadomość, że te treści trafiają również do Was.

Na początku plusy. Właściwie jeden plus – E-Ultimo jako platforma daje możliwość kontroli wysokości swojego zadłużenia. Ostatecznie fajnie jest wiedzieć za co i ile się płaci. I to by było na tyle.

Nie spodobało mi się natomiast, że wierzyciel  Ultimo (Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) w żadnym miejscu nie wskazuje czy wierzytelność jest sporna czy też przedawniona, a bardzo często tak bywa. Nic dziwnego. Wskazywanie dłużnikom, że roszczenie uległo przedawnieniu nie leży w interesie Ultimo.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Drodzy Czytelnicy, musicie pamiętać, że wierzyciel nie jest Waszym przyjacielem. On zawsze stoi po drugiej stronie barykady. Wierzyciel pragnie waszych pieniędzy. Jeżeli macie prawo odmówić zapłaty wierzyciel będzie zawsze ostatnią osobą, która Was o tym poinformuje.

Jednak wróćmy do spotu. Jego przekaz jest następujący: „Zarządzanie własnymi finansami z kubkiem kawy i za pomocą własnego laptopa”. „Finanse”, bo brzmi to lepiej niż „zobowiązania”. Jaka kawa? Kto pije kawę obserwując zadłużenie, które spędza mu sen z powiek?

Dalej słyszymy: ”Bez konieczności kontaktu z biurem obsługi klienta” – czytaj bez dzwonienia od 6.00 do 21.00 dziesięć razy dziennie, bez windykacji terenowej i nachodzenia w domu.

„Zawrzeć dogodną dla siebie ugodę” – mówi spiker. Przyznam się, że nie słyszałem (a dziennie odbieram około 15-25 telefonów od osób, które borykają się z takimi problemami) o czymś takim jak „dogodna ugoda”. Ugoda z firmą windykacyjną to coś w rodzaju konia trojańskiego. Podpiszesz i już żaden prawnik Ci nie pomoże. Podpisujesz, bo dzwonią 10 razy dziennie piszą listy i nachodzą. Po podpisanej ugodzie ktoś pisze do nas, informujemy, że dług był przedawniony, ale jest już za późno…

„E-Ultimo to platforma porozumienia” – następny frazes. Ta firma istnieje po to, aby odzyskiwać długi, a nie komukolwiek pomagać. Porozumienie będzie ale takie, z którego będzie zadowolone Ultimo.

Pamiętajcie wierzyciel zrobi wszystko, aby wydobyć od Was pieniądze. Nie interesuje go historia tego zadłużenia. Nie obraża się na to czy kwoty, których żąda są należne, czy nie. Masowy handel wierzytelnościami to jest biznes w którym każdy dłużnik jest cyfrą wyrażoną w złotówkach. Walka o to, bo udowodnić, że to Ty masz rację to wyłącznie Twoje zadanie. Dlatego przed podpisaniem ugody musisz upewnić się jakie są możliwości obrony. Przede wszystkim, czy dług nie jest przeterminowany.

Na podsumowanie trzy zasady, o których warto pamiętać:

 1. Podpisywanie ugody w bardzo wielu przypadkach przekreśla szanse na wygraną w sądzie, która w innym wypadku byłaby pewna. Dlatego ZAWSZE przed jej podpisaniem powinieneś skontaktować się ze specjalistą i zasięgnąć jego zdania. Przede wszystkim w kwestii przedawnienia.
 2. Firma windykacyjna nigdy nie będzie Twoim przyjacielem. Po prostu nie gracie  do tej samej bramki.
 3. Biznes Firmy windykacyjnej polega na ściągnięciu od Ciebie jak największej ilości pieniędzy i to nie dlatego, że ktoś tam na górze jest nieuczciwym albo złym człowiekiem, ale dlatego, że taki jest biznes… Tu każdy dba tylko o swoje interesy.

 

Pamiętaj o tych trzech zasadach, kiedykolwiek się z Tobą kontaktują…

Dostęp do akt sprawy w Lublinie on-line – wzór wniosku

w E-Sąd/Nakaz Zapłaty przez
Dostęp do akt E-Sąd

Drodzy czytelnicy, choć wyda się to Wam nieprawdopodobne, również Wy możecie skorzystać na tym, że Wasza sprawa została rozpatrzona przez e-sąd w Lublinie. Elektroniczny sąd oferuje bowiem darmowy dostęp on-line do wszystkich akt Waszej sprawy.

Wystarczy napisać odpowiedni, krótki wniosek, którego wzór załączamy poniżej. Po jego wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu do Sądu w Lubinie, w przeciągu miesiąca powinniście otrzymać list polecony z tego sądu zawierający kod dostępu do Waszych akt. Za darmo, w zaciszu własnego domu sprawdzicie, jaka była treść pozwu i przede wszystkim – na jaki adres doręczono Wam nakaz zapłaty. Jeśli adres ten był w chwili doręczenia dawno nieaktualny – zapraszamy do kontaktu. Może nasi prawnicy będą w stanie Wam pomóc. Analiza sprawy jest bezpłatna i niewiążąca.

Aby wypełnić wniosek o dostęp do akt potrzebujecie tylko sygnaturę sprawy sądowej i nazwę sądu, który wydał nakaz. Te informacje znajdziecie w piśmie komornika lub bezpośrednio kontaktując się z kancelarią komorniczą. Jeśli okaże się, że nakaz, o którym nie mieliście pojęcia, wydał e-sąd w Lublinie – wypełniajcie wniosek i sami sprawdźcie o co właściwie w sprawie chodzi.

Uprzedzamy, że w Lublinie działa również tradycyjny sąd. Po czym poznać, że sprawa została rozpoznana przez sąd elektroniczny? Po sygnaturze, która zawiera taki układ liter: „Nc-e”. Nakazy sądów tradycyjnych nie zawierają dopisku „-e”.

Elektroniczny dostęp do akt stanowi duże ułatwienie. Tradycyjnie trzeba udać się osobiście do siedziby sądu i przewertować akta w czytelni. Wcześniej trzeba się umówić, żeby dać Sądowi czas na sprowadzenie akt. No i oczywiście… nie zawsze siedziba sądu, który wydał nakaz mieści się blisko naszego miejsca zamieszkania.

>>Pobierz Wniosek do E – Sądu<<

Co może windykator

w Dług/Windykacja przez
Windykator

Pytanie o prawa windykatora jest często zadawane przez naszych Czytelników. Zastanawiacie się, czy macie obowiązek wpuścić taką osobę do domu, czy ma możliwość zajęcia Wam wynagrodzenia za pracę, konta bankowego itp. Wasze pytania spowodowane są tym, że nie rzadko pracownicy firm windykacyjnych zachowują się zuchwale i twierdzą, że jeśli nie wpuścicie ich do swojego mieszkania zadzwonią po Policję. Zdarza się też, że pracownik firmy windykacyjnej grozi skierowaniem sprawy do komornika podczas, gdy brak jest jeszcze w sprawie rozstrzygnięcia sądowego, albo sam „wejdzie na pensję”.

Wasze opowieści są często bulwersujące. Czas zatem jasno powiedzieć, że jedyna możliwość i jedyne prawo jakim dysponuje firma windykacyjna to skierowanie sprawy do sądu. Gdy sąd wyda prawomocne rozstrzygnięcie na korzyść firmy windykacyjnej – wtedy sprawa może zostać skierowana do komornika. Dopiero komornik ma prawo wejść do naszego domu i zająć rachunki bankowe czy świadczenia z tytułu pracy/zasiłku itp.

Pracownik firmy windykacyjnej jest zwykłą prywatną osobą, która nie ma prawa żądać, by wpuszczono ją do mieszkania. Ich naciski mają jedynie spowodować dobrowolną spłatę zadłużenia (często rzekomego zadłużenia) z Waszej strony.
Porządek prawny naszego państwa (tak jak każdego demokratycznego państwa prawa) zakłada, że jedynie komornik ma prawo przymusowo egzekwować zadłużenie. Z kolei komornik działa wyłącznie na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego (najczęściej orzeczenia sądowego). Dlatego to przed sądem rozstrzyga się istota sprawy. Wtedy możecie podjąć obronę, a jeśli nie mieliście pojęcia o tym, że jakakolwiek sprawa się toczyła i o długu dowiadujecie się dopiero na etapie egzekucji komorniczej – przysługuje Wam prawo do przywrócenia terminu do złożenia odpowiednich dokumentów w sądzie. Jeśli wygracie sprawę – nie trafi ona do komornika i wierzyciel nie będzie mógł wyegzekwować od Was żadnych kwot.

Dlatego, jeśli nie zgadzacie się z roszczeniem firmy windykacyjnej, Waszym prawem jest odmowa świadczenia, polecenie pracownikowi tej firmy, aby skierował sprawę na drogę sądową i zamknięcie drzwi swojego domu.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

w Dług/Przedawnienie/Spadek przez
Odpowiedzialność za dług spadkowy

W dzisiejszym wpisie postanowiłam przybliżyć jedną z wielu kwestii tzw. dziedziczenia długów spadkowych, z uwzględnieniem coraz częściej pojawiającego się problemu praktyki firm windykacyjnych w Polsce, które próbują w sposób nieuprawniony „ściągać” owe należności od spadkobierców zmarłego.

Jak powszechnie wiadomo, co do zasady, w skład masy spadkowej wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa zmarłego.

W związku z powyższym, chcąc nie chcąc, z chwilą śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy stają się więc beneficjentami nie tylko dóbr majątkowych zmarłego, ale i zaciągniętych przez niego zobowiązań.

W praktyce szeroko pojętego obrotu gospodarczego coraz częściej spotykamy się z licznymi wezwaniami do zapłaty, kierowanymi przez różne firmy windykacyjne, żądające zwrotu wszelakich należności, w tym też tych, wynikających niejako z dziedziczenia.

Chcąc zatem uchronić Czytelników przed niepotrzebną utratą pieniędzy, spowodowaną najpewniej strachem przed tzw. egzekucją komorniczą uprzejmie wyjaśniam, i mam nadzieję, uspokajam, że jedyną formalno – prawną podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek egzekucji przeciwko spadkobiercom zmarłego (przy założeniu, że zobowiązanie zmarłego nie zostało za jego życia stwierdzone tytułem egzekucyjnym) jest dysponowanie przez wierzycieli tytułem egzekucyjnym przeciwko wszystkim spadkobiercom.

Co to jest tytuł egzekucyjny i co to wszystko w praktyce oznacza?

Otóż najprościej rzecz ujmując tytułami egzekucyjnymi są dokumenty, z których wynika, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem, jak również jaki jest termin i obowiązek świadczenia.

Najczęściej z tytułami egzekucyjnymi mamy do czynienia za sprawą prawomocnego orzeczenia sądu lub orzeczenia sądu, które jest natychmiast wykonalne; są nimi także akty notarialne, w których dłużnicy składają m. in. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Do wyegzekwowania roszczenia, do zaspokojenia którego zobowiązany był wcześniej zmarły, przeciwko któremu przed śmiercią nie było prowadzone postępowanie sądowe np. o zapłatę konkretnej należności, jak i w przypadku braku tzw. notarialnego tytułu egzekucyjnego, konieczne jest najpierw ustalenie kręgu spadkobierców zmarłego, a więc przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Następnym krokiem jest przeprowadzenie właściwego postępowania w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom, polegającego na przykład na skierowaniu pozwu o zapłatę i uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu powszechnego, uwzględniającego roszczenie o wykonanie zobowiązania zaciągniętego przez zmarłego.

Dopiero po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim spadkobiercom i zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności można wystąpić z wnioskiem do komornika o wszczęcie egzekucji przeciwko spadkobiercom. Jeżeli roszczenie jest przedawnione to właśnie na tym etapie, w sprzeciwie od nakazu zapłaty, należy powołać się na zarzut przedawnienia.

Z tych też względów przestrzegam przed pochopnym regulowaniem należności zmarłego, zalecając przy tym dużą powściągliwość przy lekturze tego rodzaju wezwań do zapłaty, proponując przede wszystkim niezwłoczny kontakt z prawnikiem, który pomoże Ci zdefiniować zakres i treść ciążących na Tobie, jako spadkobiercy, obowiązków majątkowych i niemajątkowych zmarłego.

Fundusz zwraca ściągnięte pieniądze

w Dług/Egzekucja komornicza przez

W poprzednim artykule wspominaliśmy o mechanizmie, który zmusza wierzyciela do zwrotu już ściągniętych przez komornika kwot – jeśli nakaz zapłaty utraci moc. Poniżej możecie zobaczyć przykładowe pismo, jakie otrzymała w tej sprawie jedna z naszych klientek.

Historia jakich wiele – pożyczka zaciągnięta jeszcze przed 2005 rokiem, przez przeoczenie niespłacona do końca. W 2007 roku nasza klientka wyjechała za granicę. Do kraju wróciła 8 lat później. Ku wielkiemu jej zdziwieniu już jedne z pierwszych świadczeń emerytalnych zostały zajęte przez komornika. Egzekwowana kwota znacznie przerastała ostatnią ratę pożyczki, której nie spłaciła. Z uwagi na przebywanie za granicą nie otrzymała nakazu zapłaty i nie mogła się od niego odwołać. Przywróciliśmy termin do wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty stracił moc. Skutek – poniższa korespondencja z kancelarii reprezentującej jeden z większych funduszy sekurytyzacyjnych.

Idź na Początek