portal specjalistyczny poświęcony ochronie praw konsumenta w procesie windykacji należności przedawnionych

Category archive

Nasze Wyroki

Uchylenie wyroku na ponad 325 000 zł

Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpatrzeniu sprawy wydaje korzystny wyrok dla konsumenta. Uchyla wyrok o zapłatę na kwotę 325 748,60 zł. Po dwóch latach walki udało się udowodnić, że dług jest przedawniony.

wyrok

Oddalenie powództwa na kwotę 20 920 zł

Do sądu rejonowego w Lęborku wpłynął pozew o zapłatę na kwotę 20 920 zł. Sąd nie wydał nakazu  zapłaty, ale wyznaczył termin rozprawy.

W odpowiedzi Fundusz Inwestycyjny cofnął pozew. Sprawa zakończyła się wyrokiem oddalającym roszczenie w całości. Jak czytamy z uzasadnienia wyroku:

„Pismem z dnia 26 maja 2017r. pełnomocnik powoda cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia nie wskazując co jest przyczyną cofnięcia pozwu. Pełnomocnik pozwanej w piśmie z dnia 9 czerwca 2017r. podał iż w imieniu pozwanej nie wyraża zgody na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia. Pełnomocnik pozwanej podniósł iż uznanie cofnięcia pozwu bez zrzeczenia się roszczenia w świetle art. 203 paragraf 4 kpc jest niedopuszczalne. Jednocześnie wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na rzecz pozwanej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie.”

oraz

„Wprawdzie strona powodowa cofnęła pozew , ale nie zrzekła się roszczenia. Cofnięcie pozwu nastąpiło już po pierwszej rozprawie. Strona powodowa w żaden sposób nie uzasadniła z jakiego powodu pozew cofnęła. Pozwana nie wyraziła zgody na cofnięcie pozwu. Zgodzić się należy z pozwaną iż cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia
na tym etapie postępowania zmierza do obejścia prawa i jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z tych względów orzeczono jak w punkcie 1 wyroku.”

Musimy pamiętać, że najkorzystniejsze dla pozwanego jest oddalenie powództwa, a nie umorzenie postępowania.

  • Wyrok1.10.jpg

Oddalenie powództwa 16243 zł

Sąd Rejonowy w Wejherowie oddala powództwo w całości. Kwota roszczenia 16243,39 zł została umorzona ze względu na przedawnienie tego roszczenia.

Zawsze sprawdzajcie czy Wasze wierzytelności również nie uległy przedawnieniu, w szczególności, gdy otrzymujecie korespondencję z sądu.

 

Wyrok

Ultimo umorzenie na kwotę 66584 zł

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Klientka dostała pozew z sądu z terminem rozprawy. W roli strony powodowej tym razem wystąpiło Ultimo.  Złożyliśmy odpowiednie pisma i spraw zakończyła się pozytywnie. Z dużą satysfakcją przekazywałem klientce informację, że postępowanie zostało umorzone.

Wyrok

Best I oddalenie powództwa na kwotę 75 070 zł

Spraw przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Nasz klient został pozwany przez Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni. Wygraliśmy w pierwszej instancji, sąd oddalił powództwo w całości. Prawnicy funduszu zapowiedzieli apelację. Czekamy z niecierpliwością…

Wyrok

Ultimo umorzenie na kwotę 203 818 zł

Nasi prawnicy podjęli się obrony klientki, co do której fundusz Ultimo skierował sprawę do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Kwota roszczenia ponad 200 000 zł.  Efektem naszej pracy jest umorzenie postępowania.

Wyrok

Ultimo powództwo oddalone 83970 zł

Sprawę prowadziliśmy przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Powództwo wynikające z umowy bankowej opierało na kwotę 83 971,60 zł. Sąd wydał nakaz. Złożyliśmy sprzeciw, powództwo oddalone w całości.

Wyrok

Umorzenie na kwotę 66 538 zł

Nasza klientka otrzymała pozew z Sądu Rejonowego w Wejherowie na kwotę 66538,80 zł. Otrzymała również wezwanie na rozprawę w na lipiec.

Na rozprawę nie musi już iść. Złożyliśmy odpowiedź na pozew a Fundusz Inwestycyjny wycofał się z procesu. Sąd umorzył postępowanie i zasądził na naszą  rzecz koszty.

Podejmij skuteczną obronę bo masz do tego prawo!

Idź na Początek