Author

Pledziewicz Dominik

Pledziewicz Dominik has 49 articles published.

Oddalenie powództwa na kwotę 10793 zł

w Nasze Wyroki przez

Fundusz Inwestycyjny w zeszłym roku złożył pozew przeciwko konsumentowi i dostał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Napisano sprzeciw od nakazu zapłaty powołując się na przedawnienie roszczenia. Sąd oddalił powództwo w całości.

 

Oddalenie powództwa kredytu w CHF na 143 166 zł

w Nasze Wyroki przez

Jeden z funduszy inwestycyjnych kupił od Banku roszczenie wynikające z kredytu obrotowego w CHF. Następnie skierował pozew do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie i otrzymał nakaz zapłaty na kwotę 143 166,03 zł.Okazało się, że cała korespondencja w sprawie była kierowana na zły adres. W sprawie w obronie konsumenta przywrócono termin do złożenia sprzeciwu i przekierowano sprawę do Sądu Okręgowego w Toruniu, gdzie toczył się proces. Strona powodowa nie była w stanie udowodnić wysokości roszczenia, jak również jego wymagalności. Wyrokiem z 8 lutego 2018 roku Sąd oddalił powództwo funduszu w całości.

 

Oddalenie powództwa w apelacji – 14 286 zł

w Nasze Wyroki przez

Konsument otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono sprzeciw. Sąd pierwszej instancji nie przychylił się do twierdzeń pełnomocnika pozwanego. W związku z czym została złożona apelacja. 17 stycznia Sąd Okręgowy w Słupsku orzeka na korzyść konsumenta. Powództwo oddalone w całości.

 

Umorzenie na kwotę 58579 zł

w Nasze Wyroki przez

Konsument pozwany przez Fundusz Inwestycyjny. w efekcie sąd Rejonowy w Pabianicach wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono skuteczny sprzeciw w wyniku czego FIZ wycofuje pozew.

Konsument nie musi pokrywać długu w wysokości ponad 58 000 zł.

Ofensywa GetBack

w Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie/Windykacja przez
Sąd i pieniądze

W czwartym kwartale 2017 roku notowana na giełdzie spółka GetBack zakupiła wierzytelności na kwotę 336,5 mln zł. Jest to wzrost zakupów w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku o ponad 250%.

Jak wynika ze spraw, które trafiły do nas na początku roku w skład portfela wierzytelności weszły również wierzytelności z PKO S.A. Jak podaje w swoich pismach GetBack:

GetBack S.A. w imieniu easyDEBT NSFIZ zawiadamia, że na podstawie Umową Przelewu Wierzytelności z dnia 06.12.017  zawartej pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a dokonał  Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie a następnie na podsawie Umowy Przelewu Wierzytelności z dnia 13.12.2017 r. zawartej pomiędzy Universe 3 NSFIZ a easyDEBT NSFIZ, na podstawie art. 509 KC, easyDEBT NSFIZ nabył wszelkie prawa i roszczenia  z tytułu zobowiązań pieniężnych wobec PKO S.A. opisanych szczegółowo na odwrocie niniejszego zawiadomienia

Pakiet dotyczył zobowiązań powstałych w latach 2006-2012 i w mojej opinii w większości  przedawnionych. Najpewniej w niedługim czasie fima za pośrednictwem sowjej kancelarii skieruje sprawyna drogę sądową.

 

 

Czym właściwie jest Getback?

Jak podaje na swojej stornie internetowej:

Jest jedną z polskich spółek zarządzającą wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a od 2014 r. jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumuniii od 2017 r. na rynku bułgarskim i hiszpańskim.

W lipcu 2017 r. akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.

Model biznesowy Grupy Kapitałowej GetBack oparty jest na następujących filarach: zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.

Czyli dochodzie wierzytelności,  jak wynika  z naszego doświadczenia, często przedawnionych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych konsultacji

Uchylenie wyroku na ponad 325 000 zł

w Nasze Wyroki przez

Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpatrzeniu sprawy wydaje korzystny wyrok dla konsumenta. Uchyla wyrok o zapłatę na kwotę 325 748,60 zł. Po dwóch latach walki udało się udowodnić, że dług jest przedawniony.

Oddalenie powództwa na kwotę 20 920 zł

w Nasze Wyroki przez
wyrok

Do sądu rejonowego w Lęborku wpłynął pozew o zapłatę na kwotę 20 920 zł. Sąd nie wydał nakazu  zapłaty, ale wyznaczył termin rozprawy.

W odpowiedzi Fundusz Inwestycyjny cofnął pozew. Sprawa zakończyła się wyrokiem oddalającym roszczenie w całości. Jak czytamy z uzasadnienia wyroku:

„Pismem z dnia 26 maja 2017r. pełnomocnik powoda cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia nie wskazując co jest przyczyną cofnięcia pozwu. Pełnomocnik pozwanej w piśmie z dnia 9 czerwca 2017r. podał iż w imieniu pozwanej nie wyraża zgody na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia. Pełnomocnik pozwanej podniósł iż uznanie cofnięcia pozwu bez zrzeczenia się roszczenia w świetle art. 203 paragraf 4 kpc jest niedopuszczalne. Jednocześnie wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na rzecz pozwanej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie.”

oraz

„Wprawdzie strona powodowa cofnęła pozew , ale nie zrzekła się roszczenia. Cofnięcie pozwu nastąpiło już po pierwszej rozprawie. Strona powodowa w żaden sposób nie uzasadniła z jakiego powodu pozew cofnęła. Pozwana nie wyraziła zgody na cofnięcie pozwu. Zgodzić się należy z pozwaną iż cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia
na tym etapie postępowania zmierza do obejścia prawa i jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z tych względów orzeczono jak w punkcie 1 wyroku.”

Musimy pamiętać, że najkorzystniejsze dla pozwanego jest oddalenie powództwa, a nie umorzenie postępowania.

Oddalenie powództwa 16243 zł

w Nasze Wyroki przez
  • Wyrok1.10.jpg

Sąd Rejonowy w Wejherowie oddala powództwo w całości. Kwota roszczenia 16243,39 zł została umorzona ze względu na przedawnienie tego roszczenia.

Zawsze sprawdzajcie czy Wasze wierzytelności również nie uległy przedawnieniu, w szczególności, gdy otrzymujecie korespondencję z sądu.

 

Deutche Bank Polska S.A. sprzedaje wierzytelności do GPM Vindexus

w Dług przez
pieniądze

GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 03.10.2016 roku dokonał zakupu wierzytelności o nominalnej wartości ponad 250 mln zł. Wierzytelności zostały zakupione od Deutche Banku. W pakiecie przelano wierzytelności ponad 10 000 klientów.

Część tych wierzytelności może być przedawniona. Jeżeli dostałeś nakaz sądowy lub pozew z sądu oferujemy bezpłatną analizę Twojej sprawy.

Darmowa Analiza Dokumentów

 

 

Oddalenie powództwa w kwocie 22459 zł

w Nasze Wyroki przez

Oddalenie powództwa . Kwota roszczenia funduszu: 22 459, 76 zł. Powództwo oddalone w całości

1 2 3 5
Idź na Początek